رفتن به محتوای اصلی

شکست طرح اطلاعات سپاه با افشاگری آواتودی

شکست طرح اطلاعات سپاه با افشاگری آواتودی
posted onSeptember 24, 2018
noدیدگاه

آواتودی نخستین رسانەای بود کە از یک ماه پیش از رویدادهای اهواز دربارە سناریوی حملات تروریستی داعش و بە اصطلاح گروەهای تجزیە طلب توسط اطلاعات سپاه پاسداران پردە برداشتە و نسبت بە اهداف این توطئە هشدار دادە بود.

تا اینکە پس از حملە ٣١ شهریور بە رژە نظامیان در اهواز هم بار دیگر نخستین رسانەای کە پس از تأکید چند تلویزیون خارج از کشور بر انجام عملیات تروریستی توسط جنبش الاحواز اعلام کرد کە این حملە ارتباطی بە الاحواز ندارد و سپس اهداف اطلاعات سپاه را تشریح کرد.

 اکنون پرسش آنستکە ارتباط داعش با این حملە چیست و اطلاعات سپاه چگونە این طرح را مهندسی کردە است؟

طبق اطلاعات محرمانە منابع آواتودی جواد ساری ٣٠ سالە و ساکن کوی علوی منطقە گلدشت اهواز و یکی از ضاربین عضو اطلاعات سپاه بودە کە برای نفوذ در داعش بە عراق و سوریە سفر کردە و با شبکە داعش ارتباط داشتە است. جواد ساری با فردی با نام مستعار حاجی ناصر در اطلاعات سپاه همکاری داشتە و قرار بودە یک تیم داعش را وارد ایران کند و بە کمین نیروهای اطلاعات سپاه بکشاند. بدین منظور برای راضی کردن داعش بە فرستادن تیم تروریستی مدعی می شود کە روز ٣١ شهریور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در برنامە رژە شرکت می کند. بدنبال آن ابو مهدی مهاجر امیر داعش در سوریە راضی شد تا یک تیم را برای مأموریت بە اهواز اعزام کند. این تیم با هدایت جواد ساری از طریق مجوز اطلاعات سپاه از مرز رسمی خانقین وارد شدە و با خودرو آزادنە بطرف اهواز و سپس محل رژە رفتند. تیم داعش کە تحت نظر رابط اطلاعات سپاه قرار داشت با سلاح و مجوز از کنار نیروهای امنیتی بە محلی رفتند کە قرار بود کمینگاه نیروهای اطلاعات سپاه باشد. ولی هیچگونە دستگیری صورت نگرفت. پس از مدتی جواد ساری برای جلوگیری از کشتار و بە نوعی بمنظور خبردار کردن تیم حاجی ناصر، بە دیوار نزدیک رژە شلیک می کند کە در این هنگام سە تروریست همراهش بە سوی رژە شلیک رگبار را شروع کردند.

جواد ساری هیچ فشنگی را شلیک نکرد و بە خیال خود منتظر حاجی ناصر باقی ماند ولی پس از پایان ماجرا توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. بلافاصلە پس از دستگیری فردی کە ممکن است حاجی ناصر بودە و یا مأمور او، بلافاصلە جواد را بە بهانە بازجویی تحویل گرفت و بە قتل رساند تا هیچگونە سندی از این عملیات باقی نماند. سپس از اطلاعات سپاه دستور دادند اعلام شود همە مهاجمین کشتە شدەاند. درحالیکە پیشتر همە مقامات امنیتی بە تلویزیون ها گفتە بودند، یکی از مهاجمین دستگیر شدە است.

بە گفتە یکی از منابع آواتودی در سپاه خوزستان، در ٣ هفتە گذشتە هیچگونە دستور هوشیاری دربارە احتمال عملیات تروریستی و یا نفوذ عناصر خرابکار بە هیچ یک از بخشهای امنیتی دادە نشدە بود، زیرا اگر چنین دستوراتی دادە میشد، با هدف کاهش احتمال خطر، اطلاعات پیشنهاد می داد کە رژە در محوطە پادگان برگزار شود و در چنین شرایطی هم اجرای طرح با چالش مواجە می شد. جدا از این مدیریت نوار امنیتی محوطە رژە برخلاف سالهای گذشتە کە بطور مشترک انجام میشد سپاه بە تنهایی آنرا بر عهدە گرفت.

 اکنون افشای طرح اطلاعات سپاە باعث اختلاف عمدە در سطوح ارشد وزارت اطلاعات شدە است.  برای نخستین بار بحث لزوم اصلاحات در اطلاعات سپاە مطرح شدە، بویژە حذف مغزهای متفکری کە واقعە رد شدن اتوبوس از روی نیروهای خودی در تهران گلستان هفتم، ٣١ شهریور ٨٩ مهاباد، بمب گذاری در حرم امام هشتم شیعیان، عملیات داعش در مجلس با همکاری عامل نفوذی در داعش سریاس صادقی و.... را طراحی کردند تا سناریوی سرکوب و همزمان توجیە بقای جمهوری اسلامی را در افکار عموی مردم ایران تثبیت کنند.