رفتن به محتوای اصلی

دولت بسیج شدە تا وزیر خاتمی و مشاور روحانی را تبرئە کنند

posted onMay 29, 2019
noدیدگاه

رسانەهای دولتی اظهارات قاتل و شواهد مهندسی شدەای را منتشر کردەاند تا طوری بە جامعە القا کنند کە محمد علی نجفی چارەای جز قتل همسرش را نداشتە و اگر هرکسی جای او بود، مرتکب این قتل می شد.

دولت ترکیە حامی اصلی داعش!

posted onMay 2, 2019
noدیدگاه

دادگاە استرالیا چهارشنبە ١١ اردیبهشت، خالید خیاط از اعضای گروە تروریستی داعش را کە سال ٢٠١٧ بە اتهام تلاش برای بمبگذاری هواپیمای الاتحاد دستگیر شدە بود گناهکار شناخت.

درخواست ریاض، تشدید فشارها علیە جمهوری اسلامی

posted onApril 23, 2019
noدیدگاه

پادشاه عربستان اقدام آمریکا برای اتمام طرح معافیتهای تحریمی را اقدامی ضروری برای جلوگیری از ادامە سیاستهای بی ثبات کنندە ایران در منطقە قلمداد کرد و در ادامە خواستار ادامە و تشدید فشارها علیە جمهوری شد<