رفتن به محتوای اصلی

ایران

ایران

دولت بسیج شدە تا وزیر خاتمی و مشاور روحانی را تبرئە کنند

posted onMay 29, 2019
noدیدگاه

رسانەهای دولتی اظهارات قاتل و شواهد مهندسی شدەای را منتشر کردەاند تا طوری بە جامعە القا کنند کە محمد علی نجفی چارەای جز قتل همسرش را نداشتە و اگر هرکسی جای او بود، مرتکب این قتل می شد.

پاکسازی در سپاه با هدف اجرای کودتا

posted onApril 22, 2019
noدیدگاه

روز یکشنبە اول اردیبهشت ٩٨ علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی سرلشکر محمد علی جعفری فرماندە کل سپاه را برکنار و سرتیپ پاسدار حسین سلامی را با ترفیع درجە بە سرلشکری بعنوان جایگزین او منصوب کرد.

ترامپ گفت و انجام داد!

posted onMarch 29, 2019
noدیدگاه

آواتودی: رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجە آمریکا اعلام کردە مهلت کشورهایی کە از تحریمهای ایران معاف شدە بودند، تمدید نمی شود و آمریکا توان اجرای تحریمها در سطح بین المللی را افزایش