رفتن به محتوای اصلی

ایران

ایران

 دستگیری پرستارانی کە حاضر بە خیانت نشدند، بقای نظام فاسد ھر روز سخت تر میشود

posted onDecember 2, 2019
noدیدگاه

 

طبق گزارشات رسیدە بە آواتودی، نیروهای اطلاعاتی در روزهای ٢٥ و ٢٦ آبان ١٢ تن از کارکنان بخش اورژانس بیمارستان بوعلی را بدلیل اینکە اجازە ندادە اند این نیروهای سرکوبگر مجروحان انقلان آزادی ایران را دستگیر کنند، دستگیر کردە اند.