رفتن به محتوای اصلی

آواتودی

Avatar
Reporter avatar

‍‍اسامی و شمارە تلفنھای نیروھای مخفی بسیج در تھران!

posted onDecember 22, 2019
noدیدگاه

آواتودی: نیروھای بسیج و سپاە پاسداران بدانند کە رفتار آنھا مخفی نماندە و اگر بە مردم نپیوندند باید فردای آزادی ایران در دادگاە پاسخگو باشند. 

نیروھا بسیج و سپاە و ناجا در فکر آیندە خود و فرزندانشان باشند. اطلاعات زیادی بە آواتودی رسیدە کە در صورت ادامە سرکوب، پخش خواھد شد.