رفتن به محتوای اصلی

آواتودی

Avatar
Reporter avatar

دولت بسیج شدە تا وزیر خاتمی و مشاور روحانی را تبرئە کنند

posted onMay 29, 2019
noدیدگاه

رسانەهای دولتی اظهارات قاتل و شواهد مهندسی شدەای را منتشر کردەاند تا طوری بە جامعە القا کنند کە محمد علی نجفی چارەای جز قتل همسرش را نداشتە و اگر هرکسی جای او بود، مرتکب این قتل می شد.

دولت ترکیە حامی اصلی داعش!

posted onMay 2, 2019
noدیدگاه

دادگاە استرالیا چهارشنبە ١١ اردیبهشت، خالید خیاط از اعضای گروە تروریستی داعش را کە سال ٢٠١٧ بە اتهام تلاش برای بمبگذاری هواپیمای الاتحاد دستگیر شدە بود گناهکار شناخت.