رفتن به محتوای اصلی

جھان

جھان

درخواست ریاض، تشدید فشارها علیە جمهوری اسلامی

posted onApril 23, 2019
noدیدگاه

پادشاه عربستان اقدام آمریکا برای اتمام طرح معافیتهای تحریمی را اقدامی ضروری برای جلوگیری از ادامە سیاستهای بی ثبات کنندە ایران در منطقە قلمداد کرد و در ادامە خواستار ادامە و تشدید فشارها علیە جمهوری شد<

تلاش اطلاعات سپاە برای ترور فعالان عرب در ورشو ناکام ماند

posted onFebruary 12, 2019
noدیدگاه

پلیس لهستان پس از آشکار شدن تلاش جمهوری اسلامی برای ترور فعالان حقوق بشری عرب، روز سە شنبە ٢٣ بهمن از ورود اعضای سازمان حقوق بشری اروپایی اهوازی بە خاک لهستان برای شرکت در کنفرانس ورشو جلوگیری کرد

“جمهوری اسلامی با ساخت موشکهای بالستیک متحدان ما را تهدید میکند”

posted onFebruary 9, 2019
noدیدگاه

رابرت پلدینو، معاون سخنگوی وزارت امور خارجە آمریکا روز شنبە ٢٠ بهمن در کنفرانسی خبری اعلام کرد: رژیم ایران در مخالفت با جامعه بین المللی، همچنان به تولید و آزمایش موشک های بالستیک ادامه می دهد، از جمله

اتحادیە اروپا در پی تحریم اقتصادی افراد وابستە بە جمهوری اسلامی

posted onNovember 19, 2018
noدیدگاه

وزیران خارجە کشورهای عضو اتحادیە اروپا روز دوشنبە در بروکسل توافق کردند کە افراد وابستە بە جمهوری اسلامی را کە در اقدامات اخیر تروریستی در فرانسە و دانمارک دست داشتە اند تحت تحریمهای اقتصادی قرار