رفتن به محتوای اصلی

دست قاچاق و فساد سپاه بە آفریقا هم رسید

دست قاچاق و فساد سپاه بە آفریقا هم رسید
posted onOctober 9, 2018
noدیدگاه

رویترز بە نقل از گروە دیدەبانی تحریم های سازمان ملل: شبکەهای تبهکاری در سومالی از ایران بعنوان نقطە ترانزیت زغال چوب قاچاق استفادە می کنند کە سالیانە میلیون ها دلار بە شبە نظامیان الشباب سود می رساند.

گروە دیدەبانی تحریم های سازمان ملل در گزارشی بە شورای امنیت این سازمان اعلام کردە کە درآمد حاصل از قاچاق زغال چوب توسط گروە الشباب وابستە بە القاعدە از درآمد دولت فدرال سومالی بیشتر است.

این گزارش همچنین می افزاید مقصد بیشتر بارها از کومور، ساحل عاج و غنا با گواهینامە جعلی بە ایران است. این محمولەها در ایران در بستەبندی های جدیدی بە رنگ سفید کە روی آن نوشتە شدە است محصول ایران در می آیند و بە امارات متحدە عربی صادر می شوند.

طبق گزارش محمولەهای بستە بندی شدە در ایران با قایق های کوچکتری با پرچم ایران و با گواهینامە جعلی کە نشان می دهد این زغال چوب ها تولید ایران است بە بندر الحمیرە در دبی فرستادە می شوند.

ارزش قاچاق زغال چوب سومالی در دبی بیشتر از ١٥٠ میلیون دلار است. این زغال چوب ها بیشتر بعنوان زغال قلیان استفادە می شوند. سال گذشتە بیشتر از ٣ میلیون بستە زغال چوب سومالی از طریق ایران بە دبی قاچاق شدە است.