رفتن به محتوای اصلی

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران
افشای هزار دستان فساد در ایران
posted onJanuary 7, 2019
noدیدگاه

بخش اول اسناد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران

در ویدیویی کە در زیر مشاهدە میکنید، بطور مشروح جریان بزرگترین اختلاس و دزدی تاریخ ایران توسط فردی بنام علی انصاری سهامدار بانک آیندە با مجوز مجتبی خامنەای فرزند رهبر جمهوری اسلامی و همدستی مقامات ارشد ایران توضیح دادە شدە است.

هزار دستان فساد در ایران، عوامل اصلی حکومت هستند. اسنادی کە در زیر مشاهدە میکنید در جریان یک عملیات بین المللی و توسط تیمی مجرب از افراد حقیقی و حقوقی بدست آمدە کە هر کسی می تواندصحت آنرا مورد تحقیق قرار دهد. این اسناد را بە بسیجیان، اعضای سادە سپاه پاسداران، کارمندان دولتی و همە ولایت مدارانی تقدیم می کنیم کە روزی روزگاری تصور می کردند، سران جمهوری اسلامی دغدغە مردم و ایران را دارند و نە پول وثروت!

باردیگر بە سپردە گذارانی کە فریب هزار دستان فساد جمهوری اسلامی را خوردەاند

توصیە میکنیم هر چە سریعتر، داراییهای خود را نجات دهند و سپردەهایشان را از بانک آیندە خارج کنند.

بخشهای بعدی اسناد هم مرتب منتشر خواهند شد. اسناد زیر مربوط بە برنامە زندەای است کە در زیرمیتوانید مشاهدە کنیک و بدون لوگو منتشر می شود.  تا همە بتوانند آنها را باز نشر دهند.

 

افشای هزار دستان فساد در ایران

 

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

 

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

 

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

 

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

 

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران

افشای هزار دستان فساد در ایران