رفتن به محتوای اصلی

جھان

جھان

حملە بە کنسولگری آمریکا در بنغازی و نقش سپاە قدس

posted onOctober 20, 2020
noدیدگاه

بخشهایی از کتاب ''نیروهای تاریکی، حقیت اینکە چە اتفاقی در بنغازی افتاد'' نوشتە کنث آر تیمرمان در مورد حملە سال ٢٠١٢ بە  کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی و نقش قاسم سلیمانی و سپاە قدس کە وبسایت نیویورک

پولشوئی سپاه در آلمان و اتریش این بار در قالب انتشار فیلم و سریال از طریق شرکت EREEL GmbH 

posted onSeptember 17, 2020
noدیدگاه

سپاه پاسدران انتقلاب اسلامی که از ابتدای حیاتش سینما و رسانه های تصویری را در خدمت پروپاگاندای خود داشت، حال با تشدید تحریم های بین المللی نقش جدیدی برای آن در نظر گرفته اس

ترجمه و گردآوری آواتودی: قرارداد ٢٥ سالە یا پروژە استعمار ایران توسط چین بە قیمت نجات نظام آخوندی!

posted onSeptember 8, 2020
noدیدگاه

یکی از مقامات بلند پایە جمهوری اسلامی کە در مذاکرات فروش جنوب ایران بە چین شرکت داشتە، جزئیات تازەای از این قرارداد فروش را برای وبسایت Oilprice