رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

کشتە شدن متخصص درجە یک موشکی سوریە و یار غار قاسم سلیمانی

کشتە شدن متخصص درجە یک موشکی سوریە و یار غار قاسم سلیمانی
posted onAugust 7, 2018
noدیدگاه

 

عزیز اسبری کارشناس ارشد موشکی سوریە و از یاران قدیمی و صمیمی قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران در غرب حما سوریە کشتە شد. عزیز اسبری ٦٣ سالە معتمد بشار اسد رئیس جمهوری سوریە و فردی بود کە در تکنولوژی موشکی سوریە با کمک قاسم سلیمانی حرف اول را میزد.

 

عزیز اسبری در منطقە مصیاف غرب حما در روستای دیرماما کشتە شد جایی کە در ماههای ژوئن و ژوئیەی ٢٠١٨ دوبار هدف حملات موشکی و هوایی اسرائیل قرار گرفت و بخش اعظم پایگاه موشکی حکومت سوریە در آن منهدم شد ولی پس از آن قاسم سلیمانی پیشنهاد داد کە پایگاههای موشکی سوریە در زیرزمین با تجربە و پول و سرمایە ایران بازسازی شود.

 

ایالات متحدە آمریکا نام عزیز السبری را در لیست تحریم شدگان سوریە قرار دادە بود.

 

حکومت سوریە مدعی است اسرائیل عامل کشتە شدن مسئول تکنولوژی موشکی سوریە است، ولی گردان ابو عمارە مخالفان مسلح سوریە، مسئولیت کشتە شدن عزیز اسبری را برعهدە گرفتە است.