رفتن به محتوای اصلی

سقوط سپاه در بصرە و عملیات تلافی جویانە در کردستان عراق!

سقوط سپاه در بصرە و عملیات تلافی جویانە در کردستان عراق!
استفادە سپاه پاسداران از سکوی پرتاب موشک زلزال ٢ و فجر در عمق خاک شمال عراق تهدیدی بالقوە علیە نیروهای آمریکایی
posted onSeptember 8, 2018
noدیدگاه

 

کمتر از یکروز پس از سقوط پایگاەهای شبە نظامیان وابستە بە جمهوری اسلامی و کنسولگری نظام در بصرە توسط معترضین شیعە، ساعت ١٠:٤٥ صبح شنبە ١٧ شهریور ٩٧ سپاه پاسداران عملیات موشک باران پایگاەهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان، احزاب اپوزسیون کرد ایران را موشک باران کرد.

منابع  غیر عراقی آواتودی می گویند این حملات موشکی از سکوهای سیار موشک زلزال ٢ و فجر سپاه پاسداران در ١٥ کیلومتری منطقە یعنی در کردستان عراق شلیک شدە است. پیش از شلیک موشکها بە قلعە حزب دمکرات کردستان هواپیماهای بدون سرنشین حشدالشعبی از کرکوک بە آسمان شهرستان کویسنجق رفتە و مواضع را شناسایی کردەاند. پیشتر خبرگزاری رویترز از وجود پایگاەهای موشکی سپاه در خاک عراق و از جملە کردستان عراق خبر دادە بود.

در جریان این حملە موشکی سپاه تا لحظە تنظیم خبر ١٦ عضو حزب دمکرات کردستان از جملە ٦ عضو رهبری حزب با نامهای سهیلا قادری، هاشم عزیزی، رحمان پیروتی، ابراهیم زیوەیی، نسرین حداد و کریک مهدوی جان خود را از دست دادند و ٣٩ تن از جملە مصطفی مولودی دبیرکل کنونی و خالد عزیزی دبیرکل پیشین این حزب مجروح شدند.

دقایقی پس از این حملات، آموزشگاه سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران بە فاصلە کوتاهی از هدف نخست، موشک باران شد کە در نتیجە ٢ عضو حزب دمکرات کردستان ایران جان خود را از دست دادە و ٣ تن مجروح شدند.

این حملات موشکی از سکوی سیار پرتاب موشک نمی تواند بدون اطلاع احزاب کردستان عراق صورت گرفتە باشد. اتحادیە میهنی کردستان عراق در بیانیەای گفتە است از این حملات موشکی اطلاعی نداشتە است. این درحالیستکە منابع غیر عراقی آواتودی می گویند ٣ خودرو پرتاب موشک زلزال ٢ و فجر در بامداد شنبە از منطقە کرکوک بە نزدیکی شهر کویسنجق رفتە اند. چنین تحرکی نمی تواند بدور از اطلاع دستکم بخشی از نیروی امنیتی اتحادیە میهنی کردستان بودە باشد.

استفادە سپاه پاسداران از سکوی پرتاب موشک زلزال ٢ و فجر در عمق خاک شمال عراق تهدیدی بالقوە علیە نیروهای آمریکایی  محسوب می شود. کارشناسان آمریکایی در حال بررسی عملیات موشکی سپاه علیە نیروهای اپوزسیون کرد ایرانی هستند.

 

زانیار مرادی- رامین حسین پناهی - لقمان مرادی

زانیار مرادی- رامین حسین پناهی - لقمان مرادی

 

از سوی دیگر رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی کرد اعدام شدند. عملیات تروریستی و اعدام جوانان کرد بطور هماهنگ و با هدف تحریک مردم کردستان ایران صورت گرفتە است. این حملات درحالیستکە در ٤٨ ساعت گذشتە سپاه پاسداران حملات توپخانەای شدیدی را بە پایگاەهای نیروهای کرد مخالف شروع کردە است.

جمهوری اسلامی کە با چالش سقوط مواجە شدە، می کوشد از هر طریق ممکن و بویژە با جنگ افروزی و سپس مظلوم نمایی، خود را از سقوط برهاند. مردم ایران اکنون هوشیار شدە و میدانند کە دشمن مشترک همە گروەهای سیاسی و مردم ایران جمهوری اسلامی است و این ترفندها نظام را از سقوط نجات نمیدهد.