رفتن به محتوای اصلی

استخدامی نیروی انتظامی زیر نظر سپاە و بسیج 

استخدامی نیروی انتظامی زیر نظر سپاە و بسیج 
posted onApril 7, 2019
noدیدگاه

اختصاصی آواتودی!


ترس از پشت کردن نیروی انتظامی بە نظام در هنگام تظاهرات، جمهوری اسلامی را واداشتە تا استخدامی نیروی انتظامی زیر نظر سپاە و بسیج صورت بگیرد.  


در نامە ایی کە معاون سرمایە انسانی بسیج کربلا مازندران با موضوع "جذب و استخدام بسیجیان در ناجا" بە مدیران سرمایە انسانی بسیج نواحی تابعە سپاە کربلا نوشتە شدە، فرماندهان حوزە و پایگاهها موظف شدە اند کە نسبت بە شناسایی افراد بسیجی مناسب برای استخدام در نیروی انتظامی شناسایی شوند. 


در این نامە کە نسخەای از آن بە دست آواتودی رسیدە آمدە است با توجە بە نزدیک شدن اردوهای راهیان نور، "فرماندهان حوزە و پایگاه نسبت بە شناسایی و هدایت افراد واجد شرایط، متدین، مذهبی، انقلابی، علمی و بسیجی در مقطع دیپلم درجەداری (مرد) بە هستە گزینش فرماندهی انتظامی استان مازنداران همکاری نمایند."


نامە ارسالی بە پایگاههای بسیج همچنان می افزاید کە "اولویت جذب ناجا با افراد علمی، بسیجی، ورزشکار، خانوداە های شهدا، جانبازان، آزادگان و نیروهای مسلح میباشد."