رفتن به محتوای اصلی

ترامپ گفت و انجام داد!

ترامپ گفت و انجام داد!
آمریکا: نە تنها معافیتها تمدید نمی شود، بلکە شرکتهایی کە تجارت با ایران را ادامە بدهند بشدت مجازات می شوند.
posted onMarch 29, 2019
noدیدگاه

آواتودی: رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجە آمریکا اعلام کردە مهلت کشورهایی کە از تحریمهای ایران معاف شدە بودند، تمدید نمی شود و آمریکا توان اجرای تحریمها در سطح بین المللی را افزایش می دهد. آقای پالادینو افزود شرکتها و شخصیتها در عراق یا در هر کشوری کە بخواهند با ایران تجارت کنند، بشدت مجازات می شوند.

التیماتوم رابرت پالادینو بە عراق، نتیجە سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بە عراق را خنثی کردە است. جمهوری اسلامی امیدوار بود کە رهبران شیعە عراق مقابل آمریکا مقاومت کنند و از معاملە با ایران منصرف نشوند، ولی دولت عادل عبدالمهدی گفتە توان رویارویی با آمریکا را ندارد و ناچار است قوانین تحریمی علیە جمهوری اسلامی را اجرا کند.  

دراین میان عربستان سعودی گفتە حاضر است گاز طبیعی مورد نیاز عراق را تامین کند تا کمبود گاز کە باعث اختلال در شبکە برق خواهد شد، بغداد را با چالش سیاسی مواجە نکند. بدین ترتیب جمهوری اسلامی سالانە عملا حدود ٨ میلیارد دلار تنها از تجارت گاز طبیعی، مشتقات نفتی و فرآوردەهای پتروشیمی با عراق را از دست می دهد.

جمهوری اسلامی بە بازرگانان ایرانی وعدە دادە بود کە از ٨ کشور قول گرفتە تا آمریکا را بە تمدید مهلت معافیت تجاری با ایران وادار کنند. شرایط کنونی کە دولت ترامپ کانالهای درآمدی جمهوری اسلامی را با قاطعیت هدف قرار دادە ، برای رهبران حکومت غیر منتظرە است. برنامە تحریمهای تاریخی آمریکا طبق گفتە پرزیدنت ترامپ پیش رفتە و روشن شدە پیش بینی ها و وعدەهای رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر غیر عملی بودن تحریمها کاملا نادرست بودە است.