رفتن به محتوای اصلی

کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول مرکزی برای قاچاق

کونسوولگەریی ئێران مۆڵگەیەک بۆ قاچاخ
AvaToday caption
posted onMarch 3, 2019
noدیدگاه


بر اساس گزارشات رسیدە بە آواتودی کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به مرکزی برای قاچاق ایرانیان بە اروپا تبدیل شدە است. مقامات کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به افرادی که به دلایل گوناگون از ایران فرار کردە اند در مقابل مبالغی هنگفت با درست کردن مدارک جعلی کمک میکنند تا بە اروپا برسند. 

منبع آواتودی در ترکیە در اینبارە گفت: در کنسولگری ایران در استانبول یک باند جعل مدارک تشکیل شده است و بطور ویژە در زمینە قاچاق ایرانیان کار می کنند، زیرا نزدیک به یک میلیون نفر ایرانی در استانبول سرگردان هستند و این باند ویژه تمامی امکانات موجود در کنسولگری را برای انجام کارهای غیرقانونی و کسب درآمد به کار میگیرند. این منبع ادامە داد کە باند قاچاق انسان در کنسولگری "حتی به افرادی که در ایران جرائم بسیار سنگینی را نیز انجام دادند کمک می کند و تمامی مدارک جعلی مورد نیاز برای اعزام بە اروپا را تامین می کند."

جمهوری اسلامی با نزدیک شدن بە سقوط، فشار و سرکوب را بر فعالان داخل کشور افزایش دادە است. صدها تن از فعالان کشور بە کشورهای همسایە از جملە ترکیە پناە بردەاند. 

از طرفی دیگر بسیاری از مقامات امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی از ایران فرار کردە و بە ترکیە رفتەاند. کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول با همکاری سپاە قدس و سازمان اطلاعات ترکیە (میت) این افراد را شناسایی و پس از ساختن مدارک جعلی و با فریب، آنها را بە جای اروپا بە ایران باز میگردانند.