رفتن به محتوای اصلی

چگونە سوریە ٢٢٠ میلیارد دلار برای ایران هزینە داشتە؟

هزینە جنگ سوریە می توانست همە مشکلات اقتصادی ایران را حل کند
هزینە جنگ سوریە می توانست همە مشکلات اقتصادی ایران را حل کند
posted onFebruary 25, 2019
noدیدگاه

روز دوشنبە ٦ اسفند ٩٧ بشار اسد رئیس جمهور حکومت بعثی سوریە در جریان دیدار با علی خامنەای ولی فقیە و رهبر جمهوری اسلامی از حمایتهای همە جانبە ایران در هشت سال گذشتە و بە گفتە خود برای پیروزی بر دشمنان تجلیل و قدردانی بعمل آورد. خامنەای رهبر جمهوری اسلامی سوریە را عمق استراتژیک نظام توصیف کرد و بر ادامە حمایتهای تهران از دمشق تاکید کرد.

مردم سوریە از بهار سال ٢٠١١ یعنی حدود ٨ سال پیش برای تغییر نظام بعثی و اقلیت سوریە بە خیابانها ریختند. حکومت بشار اسد خواست مخالفان را با حمایت بی دریغ جمهوری اسلامی ایران و روسیە نادیدە گرفت و راە سرکوب و قلع و قمع را در پیش گرفت. طبق اسناد منتشرە سانا خبرگزاری رسمی سوریە و تلوزیون دولتی حکومت بشار اسد و البتە تایید مقامات جمهوری اسلامی، بنا بە فرمان بیت رهبری نظام ایران سالانە ١٦ میلیارد دلار نقد بە حکومت بشار اسد کمک مالی کردە است. همزمان سپاە پاسداران جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد سالانە ٨ میلیارد دلار کمکهای تسلیحاتی را از راههای زمینی عراق و هوایی بە دمشق رساندە است.

طبق برآوردهای اطلاعاتی نیروهای ائتلاف بین المللی بە رهبری آمریکا، سپاه قدس ایران، برای ایجاد، آموزش، تسلیح و حقوق و مزایای نیروهای فاطمیون و زینبیون کە از افغانها و پاکستانیهای شیعە تشکیل شدە، سالانە ٣ میلیارد دلار هزینە کردە است.

برپایە گزارشهای تخمینی ارتش اسرائیل در جریان ٢١١ بمباران و موشکباران پایگاه های سپاه قدس در مناطق مختلف سوریە، دستکم ٤ میلیارد دلار بە تأسیسات نظامی و زیر بنایی جمهوری اسلامی در سوریە زیان و خسارت وارد شدە است.

علاوە بر این تعداد کشتە شدگان سپاه در سوریە (شهدای حرم) بە بیش از ٢ هزار و پانصد تن رسیدە و حدود ٣ هزار تن هم زخمی شدەاند کە از مخارج رسیدگی بە خانوادە کشتە شدگان و مجروحین ایرانی جنگ در سوریە خبری در دست نیست.

تنها محاسبە این آمار نشان میدهد هشت سال جنگ در سوریە حدود ٢٢٠ میلیارد دلار برای ایران هزینە داشتە است. بررسی جنگ در سوریە بخشی از دلایل معمای وضعیت فقر و فساد در کشور را نشان میدهد. این در حالیستکە جنگ در سوریە هیچ ارتباط دور و نزدیکی بە منافع ملی مردم ایران نداشتە و ندارد و نتیجە آن تنها دشمنی اکثریت جهان عرب، حتی مردم فلسطین با ایران، تقویت موقعیت اسرائیل در جهان، ایجاد پدیدە تروریستی بنام داعش در پیامد طولانی شدن جنگ داخلی، کشتە شدن بیش از نیم میلیون تن از شهروندان غیر نظامی سوریە و ادامە حکومت بشار اسد بعنوان رئیس حزب کمونیستی بعث سوریە بودە است.

بهمین دلیل جهان بە این باور نزدیک شدە کە مشکل اساسی منطقە از تهران سرچشمە میگیرد و مردم ایران میتوانند با آزادی کشور خود، خاورمیانە را از ترور و فساد نجات دهند.