رفتن به محتوای اصلی

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای
آواتودی فعالیتهای مهرەهای با نفوذ بیت آیت اللە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر می کند.
posted onDecember 24, 2018
noدیدگاه

علی انصاری مالک بانک آیندە ( تات قدیم) و از معتمدین بیت علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی با استفادە از موقعیت خود در نظام نە تنها املاک متعدد، هتلها و مجموعەهای تجاری زیادی را بدست آوردە، بلکە برخلاف وجهە اسلامی خود در ایران، دارای کابارە و دیسکوهای لوکس در اروپاست.

طبق اسنادی کە آواتودی بە آنها دست یافتە علی انصاری، در ادامە خرید املاک در خارج از کشور هتل کمپینسکی مجموعەای بزرگ شامل ٩ رستوران و بار را در فرانکفورت آلمان خریداری کردە است.

 این هتل با بیش از ٢٠٠٠ متر زیربنا، دارای ٢٢٥ اتاق و مجموعە مجزای دریاچە و پارک اختصاصي است کە در نزدیکی فرودگاه فرانکفورت واقع شدە است.

هتل کمپینسکی با ارزش بیش از دویست میلیون یورو و با هدف فرار مالیاتی و جلوگیری از افشای هویتی مالک آن زیر مجموعە شرکتی است بنام آلاسکو کە اسناد آن در سنت کیتس آمریکای جنوبی بە ثبت رسیدە است.و شركت آلاسكو خود متعلق به شركت ديگري است بنام زيبا كه آنهم در سنت كيتس به ثبت رسيده است

نکتە جالب توجە آن است کە ھتل کمپینسکی دارای یک رستوران بار ویژە در قسمت بنای تاریخی مجموعە است  کە اگر عنوان آنرا مشاهدە کنید بە مشتریان خود می گوید: "ما سکسی ترین اتمسفر فرانکفورت را برای شما فراهم می کنیم."

 این هتل دارای رستورانی است کە در تبلیغ خود می گوید "ما بیشترین تنوع شراب را در فرانکفورت داریم". رستوران  ESSTISCH یعنی هیچ کس در تنوع شراب نمی تواند با ما رقابت کند.

علی انصاری کە در بین حزب اللھی های بیت خامنەای فردی متدین معرفی می شود کە در ظاهر چندین مسجد را ساختە، ولی ھمزمان در آلمان دارای دیسکوبار ویژە سکس زنان تن فروش است كه TORSCHAENKE نام دارد.

 

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای

ساخت مسجد در تهران، کابارە در فرانکفورت توسط معتمد خامنەای