رفتن به محتوای اصلی

آواتودی مهناز افشار را متهم میکند!

آواتودی مهناز افشار را متهم میکند!
posted onDecember 7, 2018
noدیدگاه

تبلیغ مهناز افشار هنر پیشە و سلبریتی سرشناس برای استفادە از آمپول نالوکسان، جنجالی شدە است. درحالیکە کارشناسان پزشکی می گویند این دارو فقط برای احیای بیمار در اتاق عمل استفادە می شود و فروش آن بدون نسخە پزشک خطرناک و غیر قانونی است، خانم افشار از محبوبیت خود استفادە کرد تا مصرف این دارو را گسترش بدهد.

آواتودی مهناز افشار را متهم میکند!

مهناز افشار در ویدیویی توجیھی مدعی شد سازمان بهداشت جهانی تبلیغات او را تایید می کند. آواتودی با سازمان بهداشت جهانی تماس گرفتە و برخلاف صحبتهای خانم افشار هیچ کارشناسی تایید نمی کند کە نالوکسان Naloxone  بدون نسخە پزشک تجویز شود و حتی فراتر از این پزشکان هم باید برای دریافت این دارو رجیستر یا ثبت نام کنند.

شما هم میتوانید برای تایید این موضوع با شمارە ٠٠٤١٢٢٧٩١٢١١١ تماس بگیرید.

ولی مسالە بە اینجا ختم نمیشود. خانم افشار در ویدیوی توجیهی خود کە در زیر میتوانید ببینید مدعی شد کە او وارد کنندە این دارو نیست. ولی توضیح نداد کە همسرش آقای یاسین رامین از طریق پدرش این دارو را وارد کردە است.

 

آقای رامین و دوستانش  در سال ٢٠١٤ رجیستر کردە و همانطور کە در عکس پایین پیداست کە از وبسایت سازمان بهداشت جهانی است در تاریخ ٧/٧/٢٠١٧ یعنی سال گذشتە مھلت مجوز این دارو بە پایان رسیدە است.

آواتودی مهناز افشار را متهم میکند!

 

یاسین رامین همسر مهناز افشار بدلیل واردات شیرهای خشک فاسد در تابستان ٩٥ دستگیر شد ولی از نفوذ آقازادگی خود استفادە کرد و بدون مجازات آزاد شد.

طبق تحقیقات آواتودی پروندە یاسین رامین در شعبە ١٠٥٨ دادگاه کیفری کارکنان دولت بدون رسیدگی بستە شد. یاسین رامین فرزند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولتهای نهم و دهم و مشاور محمود احمدی نژاد بود، فردی کە بعنوان قصاب مطبوعات شناختە شد.

 

آنچە کە مهناز افشار از آن میترسید را آواتودی برملا کرد.

خانم افشار لازمست پاسخ بدهد و بدلیل دروغگویی از مخاطبانش پوزش خواهی کند.

بویژە آنکە تحقیقات ما نشان می دهد آقازادە همسرش از شرایط مالی فوق عالی برخوردار است و لزومی ندارد برای فروش دارویی تبلیغ کند کە حتی مھلت رجیستر آن بە پایان رسیدە و فروش آن بدون نسخە پزشک ممنوع است.

آواتودی حاضر است هرگونە توضیح خانم مهناز افشار را بدون سانسور منتشر کند.