رفتن به محتوای اصلی

پیشنهاد قطر برای کمک بە جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها

پیشنهاد قطر برای کمک بە جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها
واشنگتن بە دنبال این تلاشها بە شدت مبادلات مالی و بازرگانی ایران و عراق را زیر نظر گرفتە است.
posted onNovember 10, 2018
noدیدگاه

در حالی کە عراق بە ایالات متحدە آمریکا در زمینە اعمال تحریم ها علیە ایران نزدیک شدە،  نشست های مخفیانە در بغداد نتیجە متفاوتی داشتە و بحث در مورد تلاش این کشور برای همکاری جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها از طریق کشور امارات بالا گرفتە است.

١٤ آبانماه امسال مرحلە دوم تحریمهای واشنگتن علیە جمهوری اسلامی ایران وارد فاز اجرایی شد.

تحریم های آمریکا علیە ایران هرکدام از بخش های بازرگانی، اقتصادی و صنعتی ایران را شامل میشود. از مهمترین این بخشها میتوان بە متوقف کردن مبادلات ارزی با جمهوری اسلامی از طریق دلار، انرژی، نفت و بانک مرکزی ایران اشارە کرد. در مجموع ٧٠٠ شرکت و شخص ایرانی هدف تحریم های ایالات متحدە قرار گرفتەاند.

در این میان اگرچە حیدر عبادی نخست وزیر سابق عراق از تعهد کشورش بە همکاری این کشور در راه اجرایی شدن تحریم ها خبر دادە بود اما ائتلافهای دیگر این حکومت از این موضع نخست وزیر کشورشان انتقاد کردە بودند.

عادل عبدالمهدی کە مدیریت حکومت کنونی عراق را در اختیار دارد بە دنبال راه چارەای است تا از یک سو خود را از شر تهدیدهای آمریکا برهاند و از سوی دیگر همسایەی بخش شرقی خود را کە دارای شبکە مرزی فراوانی است از خود نرنجاند. بە این منظور قطر کە یکی از کشورهای حاشیە خلیج و روابطش با جمهوری اسلامی عادی است پیشنهادی را در مورد بکارگیری سیستم بانکی کشورش برای ادامە رابطە مالی با جمهوری اسلامی ارائە دادە است.

هدف از این اقدام قطر معاف شدن عراق از تحریمهای آمریکا علیە ایران مخصوصا روابط مالی این کشور است کە در حال حاضر واشنگتن از انجام معاملات آن با دلار جلوگیری کردە است.

در این بارە روزنامەای عربی کە در لندن بە چاپ میرسد نوشتە کە این پیشنهاد از سوی محمد ابن عبدالرحمان آل سانی، وزیر امور خارجە امارات طی دیداری بە مقامات عراقی ارائە شدە است.

اقدامات قطر برای کمک بە جمهوری اسلامی درحالیست کە  ایران بە علت ادامە تلاشهایش برای تولید بمب اتم ، ادامە دادن بە برنامە تولید موشکی بالستیک و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقە با شدیدترین تحریم ها از سوی ایالات متحدە آمریکا روبرو شدە است.

بخشی از سیاستمداران عراقی از پیشنهاد قطر استقبال کردە و دلیل این پشتیبانی را نیز همکاری ایران با قطر در زمانیکە دوحە از سوی عربستان و چند کشور دیگر مورد تحریم قرار گرفتە بود اعلام کردەاند. بخش دیگری نیز از ترس تحریم های آمریکا علیە عراق مخالفت خود را با پروژە پیشنهادی قطری ها اعلام کردەاند.

از سوی دیگر قطر روابط محکمی با برخی از گروههای میلیشیای شیعە دارد مخصوصا گروه هایی کە در ماجرای آزاد کردن گروگان های قطری کە چند سال پیش ربودە شدە بودند نقش داشتند.

تلاشهای قطر در این جهت است کە کانالی حاشیە برای مبادلات مالی با ایران پیدا کند کە در تیررس تحریم های واشنگتن نباشد.

بعد از اعمال تحریم های تازە علیە ایران، عراق برای مدتی از همکاری با این پروژە معاف شدە. در این بارە کاخ سفید گفتە است: عراق برای مدتی میتواند از ایران برق و گاز وارد کند و هزینەهای آنرا هم بە ایران بپردازد اما بدون دلار آمریکایی.

سفارتخانە آمریکا در واشنگتن دربارە تحریم ها و معافیت های عراق گفتە: ایالات متحدە از کشور عراق خواستە نقشە راهی دربارەی چگونگی واردات انرژی از ایران بە دولت ترامپ بدهد.  در ادامە این سخنان، سفارتخانە آمریکا برای این مسالە ٤٥ روز بە حکومت عادل عبدالمهدی وقت دادە است. در خلال این مدت حکومت عراق باید جایگزینی برای واردات نفت و گاز خود پیدا کند.

از سوی دیگر ایران پافشاری میکند کە حکومت عراق باید هزینە صادرات نفت و گاز بە این کشور را از طریق دلار یا یورو پرداخت نماید کە این در تضاد کامل با خواست آمریکاییها است.

واشنگتن بە دنبال این تلاشها بە شدت مبادلات مالی و بازرگانی ایران و عراق را زیر نظر گرفتە است.

برای گذار از این بحران تنها شانس عراق ادامە واردات از ایران اما بە جای پول پرداخت هزینە با کالای دیگر است.