رفتن به محتوای اصلی

ادامە ارسال سلاح توسط سپاه بە سوریە و فساد اداری در ماهان ایر

ادامە ارسال سلاح توسط سپاه بە سوریە و فساد اداری در ماهان ایر
posted onFebruary 3, 2019
noدیدگاه

سپاه پاسداران با ترفندهای تازەای بە ارسال سلاح و تجهیزات نظامی بە سوریە ادامە می دهد. بنابر گزارش رسیدە بە آواتودی، پرواز ایلوشین II-766Tدمشق بە تهران افزایش یافتە و برخی از برگشتهای این پرواز در فلایت رادار ثبت نمی شوند. هواپیماهای ایلوشین بارگیری سلاح را در بخش رمپ نیروی هوایی و رمپ هواپیمایی پارس فرودگاه مهرآباد انجام می دهند.

اخیرا در بخش فنی و مهندسی ماهان ایر اختلافات زیادی میان حمید عرب نژاد مدیر عامل و کاپیتان مغفوری قائم مقام شرکت هواپیمایی ماهان ایجاد شدە است. اختلافات تا جایی بالا گرفت کە حمید صادقی معاونت فنی و مهندسی ماهان توسط مغفوری تغییر کرد و فردی پاسدار بنام باقر حسین زادە جایگزین شد. حمید صادقی هم توسط عرب نژاد بە سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی تعمیرات هورسپهر سامان منصوب شد. هور سپهر سامان در سال ٩٤ با هدف دور زدن تحریم های ماهان تاسیس شد.

بنابە گزارش رسیدە بە آواتودی در حال حاضر باقر حسین زادە معاونت فنی و مهندسی ماهان ایر، تعداد زیادی از کارمندان پاسدار بازنشستە هواپیمایی پارس سپاه را در ماهان بکار گرفتە و تعداد این افراد ناکارامد و غیر متخصص روز بە روز بیشتر می شود. شرکت ماهان ایر در حال تعدیل کارمندان عادی، متخصص و غیر سپاهی و جایگزین پاسدار بازنشستە است.

ادامە ارسال سلاح توسط سپاه بە سوریە و فساد اداری در ماهان ایر

فرودگاه مهرآباد جنب رودخانە کن و گمرک مهرآباد محل بارگیری تسلیحات بە سوریە

 

ادامە ارسال سلاح توسط سپاه بە سوریە و فساد اداری در ماهان ایر

اینجا هم آشیانه ماهان و ترمینال باری ایران ایر در فرودگاه خمینی را نشان میدهد که هواپیماهای کارگو برای بارگیری سلاح و تجهیزات از این رمپ نیز بهره میگیرند چرا که این رمپ از رمپ مسافربری دور است و دید چندانی برای عموم کارکنان فرودگاه و حتی مسافرین ندارد.