رفتن به محتوای اصلی

 تیر نرمش قهرمانانە خامنەای بە سنگ خورد

 تیر نرمش قهرمانانە خامنەای بە سنگ خورد
 شروع مذاکرە مشروط بە تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است
posted onNovember 14, 2018
noدیدگاه

منابع آواتودی در واشنگتن گزارش دادەاند آمریکا واسطە کشور سوم برای مذاکرە با جمهوری اسلامی را مشروط بە تغییر ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی بطور کامل کردە است. بنابر این گزارش آمریکا آمادە مذاکرە برای تغییر ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی است. کشور سومی کە برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیشقدم شدە پاسخی را از واشنگتن دریافت کردە مبنی بر اینکە شرطهای ١٢ گانە آمریکا با وجود علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نخواهد شد.

بدین ترتیب تا زمانیکە علی خامنەای در رأس قدرت جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا هیچگونە مذاکرەای بە نتیجە نخواهد رسید.

همزمان قرار است تحریم های آمریکا گسترش یابد و بخشهای دیگری از هرم قدرت در جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.

این افق سیاه برای جمهوری اسلامی درحالیستکە رسانەهای نظام با دروغ درمانی میکوشند شکست در نرمش قهرمانانە را بە گونەای دیگر جلوە دهند و مردم را بە آیندە تیرە و تار نظام بدون دلیل امیدوار کنند.