رفتن به محتوای اصلی

اطلاعات بانە پس از قتل پدر بە سراغ فرزندان مقتولی بی گناه رفتە

اطلاعات بانە پس از قتل پدر بە سراغ فرزندان مقتولی بی گناه رفتە
posted onNovember 28, 2018
noدیدگاه

بدنبال ترور انور رستمی توسط ماموران اطلاعات شهرستان بانە در کردستان و انتشار جزئیات این قتل سیاسی توسط آواتودی، اکنون ادارە اطلاعات شهرستان بانە فرزندان انور رستمی معلم جانباختە با نامهای الهام و سیامک را تحت فشار قرار دادە و تهدید بە پروندەسازی علیە آنها کردە است.

ماموران اطلاعات کە انور رستمی را در تاریخ در ١٩ تیرماە ١٣٩٦ بە قتل رساندند اکنون با فشار براعضای خانوادە این قربانی، مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کردەاند.

طبق گزارشی کە از اطلاعات بانە بە آواتودی رسیدە، ماموران اطلاعات خانوادە انور رستمی را تحت فشار قرار دادەاند تا گزارش آواتودی دربارە جزئیات جنایت قتل انور رستمی را تکذیب کردە و ادعا کنند این اخبار کذب بودە است.

آواتودی برای نخستین بار حقایق ترور انور رستمی معلم سرشناس شهرستان بانە در استان کردستان و عضو پیشین شورای شهر توسط اطلاعات جمهوری اسلامی در ١٩ تیرماە ١٣٩٦ را منتشر کرد.  پس از تحقیقات صورت گرفتە روشن شدە فردی بنام بهزاد لطفی فرزند فیض اللە قاتل انور رستمی است.  بهزاد لطفی جزو نیروهای مخفی اطلاعات و از خانوادەهایی است کە در ترور فعالین سیاسی کرد دست داشتە اند. ادارە اطلاعات بانە با اعمال فشار بر خانوادە معلم مقتول انور رستمی می کوشد جنایت ١٩ تیر ماە ٩٦ را لاپوشانی کند و مسوولیت آنرا بە گردن یکی از گروههای سیاسی کرد بیاندازد.

اطلاعات بانە پس از قتل پدر بە سراغ فرزندان مقتولی بی گناه رفتە

الهام رستمی و سیامک رستمی فرزندان انور رستمی معلم سرشناس شهرستان بانە در استان کردستان و عضو پیشین شورای شهر

آواتودی اطلاعات بانە را مسئول هر اتفاق ناگواری می داند کە برای الهام و سیامک رستمی فرزندان انور رستمی معلم شرافتمندی کە بە ناحق کشتە شد می داند و از سازمانهای حقوق بشری می خواهد در این زمینە اجازە ندهند جمهوری اسلامی پس از کشتە شدن انور رستمی خانوادەش را هم از بین ببرند.