رفتن به محتوای اصلی

بازگشایی پروندە یک قتل سیاسی توسط اطلاعات بانە

بازگشایی پروندە یک قتل سیاسی توسط اطلاعات بانە
posted onAugust 6, 2018
noدیدگاه

آواتودی برای نخستین بار حقایق ترور انور رستمی معلم سرشناس شهرستان بانە در استان کردستان و عضو پیشین شورای شهر توسط اطلاعات جمهوری اسلامی در ١٩ تیرماە ١٣٩٦ را منتشر کرد.

 اکنون پس از تحقیقات صورت گرفتە روشن شدە فردی بنام بهزاد لطفی فرزند فیض اللە قاتل انور رستمی است.  بهزاد لطفی جزو نیروهای مخفی اطلاعات و از خانوادەهایی است کە در ترور فعالین سیاسی کرد دست داشتە اند.

 

انور رستمی معلم سرشناس و عضو پیشین شورای شهر بانە

 

 ادارە اطلاعات بانە با اعمال فشار بر خانوادە معلم مقتول انور رستمی می کوشد جنایت ١٩ تیر ماە ٩٦ را لاپوشانی کند و مسوولیت آنرا بە گردن یکی از گروههای سیاسی کرد بیاندازد.

بهزاد لطفی فرزند فیض الله لطفی (برنامه ریز اصلی) که در گذشته نیز به همراه برادران خود در به شهادت رساندن چند فرد دیگر در سطح شهر بانه و روستای صدبار در بانه مستقیما دست داشته مورخ 19/4/96 اقای انور رستمی را در مسیر جاده شوی -بانه به قتل رسانده است.

با توجه به شکایات متعدد و مستقیم خانواده مقتول از سیدنجم الدین سجادی و شخص بهزاد لطفی به تمام دادگاه ها و ارگانهای ذیربط در بانه و سنندج و تهران در هیچ دادگاه و ارگانی جهت پاسخگویی به این قتل حاضر  نشدند.  از جملە اتهامات قبلی برادران لطفی) قتل علی سعیدی از اهالی روستای صدبار - قتل سید محمد سلیم پور و همچنین قتل علی لطفی).

در مراسم سالگرد قتل انور رستمی توسط مأموران اطلاعات که در تاریخ 19/4/97 برگزار شد مردم بانە حضور چشمگیری داشتند.

 

در مراسم سالگرد قتل انور رستمی توسط مأموران اطلاعات که در تاریخ 19/4/97 برگزار شد مردم بانە حضور چشمگیری داشتند.

 

در مراسم سالگرد قتل انور رستمی توسط مأموران اطلاعات که در تاریخ 19/4/97 برگزار شد مردم بانە حضور چشمگیری داشتند.

 

خبر مرتبط