رفتن به محتوای اصلی

فرانسە: از اسرائیل برای دفاع از امنیت خود حمایت می کنیم 

فرانسە: از اسرائیل برای دفاع از امنیت خود حمایت می کنیم 
posted onNovember 20, 2019
noدیدگاه

 

پس از حملات هواپیماهای اسرائیل بە پایگاەهای سپاە قدس در سوریە، فرانسە در بیانیەای از اسرائیل برای دفاع از امنیت خود حمایت کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا از اقدامات بی ثبات کنندە در سوریە دوری کند.  

سخنگوی وزارت خارجە فرانسە امروز چهارشنبە، ٢٩ آبان در اینبارە گفت: فرانسە مجددا بر تعهدش بر امنیت اسرائیل تاکید می کند. فرانسە همچنین تاکید می کند کە بحران سوریە راە حل نظامی ندارد و از ایران می خواهد کە از اقدامات بی ثبات کنندە دوری کند.  

شب گذشتە هواپیماهای اسرائیل مواضع سپاە قدس در حومە دمشق را بمباران کردند. بە گزارش دیدەبان حقوق بشر سوریە مستقر در لندن، ٧ نیروی سپاە قدس در این بمباران کشتە شدند. 

اسرائیل در دو سال گذشتە در بیش از ٢٢٠ مورد پایگاەهای سپاە قدس در سوریە و عراق را بمباران کردە است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون در قبال این حملات سکوت اختیار کردە اند.