رفتن به محتوای اصلی

آواتودى منتشر میکند: فایل خیلى محرمانە سپاه

آواتودى منتشر میکند: فایل خیلى محرمانە سپاه
.
٢٠ میلیون دلار هزینە براى تضعیف اقلیم کردستان عراق
posted onSeptember 26, 2018
noدیدگاه

آواتودى فایل خیلى محرمانە سیستم داخلى ارتباطى سپاه وویپ را براى نخستین بار منتشر میکند.

 

در این اسناد مشخص شدە، سپاه پاسداران براى بی ثبات سازى اقلیم کردستان عراق ٢٠ میلیون دلار هزینە کردە و گروه هاى کرد را علیە یکدیگر تحریک کردە است. ایالات متحدە آمریکا تاکنون بارها نسبت بە تلاش هاى بی ثبات سازى جمهورى اسلامى هشدار دادە است. ولى جمهورى اسلامى بدون در نظرگرفتن این هشدار ها از بودجە مردم ایران کە خود در فقر و تنگدستى بە سر میبرند، براى بی ثبات سازى کشورهاى منطقە استفادە بعمل آوردە است. 

فایل هاى محرمانە را در زیر مشاهدە کنید:

 

صفحە اول

صفحە اول

 

صفحە دوم

 

صفحە دوم

 

 

صفحە سە

 

صفحە سوم