رفتن به محتوای اصلی

اختصاصی آواتودی: طرح با یک تیر دو نشان اطلاعات

حسن ترکمان توسط ماموران اطلاعات کشتە شد
حذف فیزیکی نیروهای اطلاعاتی معترض بە سرکوب مردم شروع شد
posted onAugust 6, 2018
noدیدگاه

 

حسن ترکمان توسط ماموران اطلاعات کشتە شد

 

عصر پنجشنبە حسن ترکمان عضو حراست آبفای شیراز و از کادرهای امنیتی اطلاعات و سپاهی پیشین در راه بازگشت بە منزل توسط ٢ فرد ناشناس با ضرب چاقو کشتە شد. یک منبع آواتودی در حفاظت اطلاعات سپاه شیراز میگوید بر صورتجلسە پروندە قتل حسن ترکمان مهر محرمانە و غیر قابل انتشار خوردە است.

بە گفتە این منبع حسن ترکمان روز پنچشنبە در جریان سرکوب تظاهرات حق طلبانە مردم نسبت بە ضرب و شتم یک دختر جوان اعتراض کردە و با افسر اطلاعاتی چهارراه زند درگیر شدە است. آقای ترکمان گفتە حاضر نیست بیش از این مردمی را کە از گرسنگی بە خیابانها ریختەاند مورد حملە قرار دهد.

 

از سوی دیگر شاهدان عینی بە افسران ادارە آگاهی گفتەاند کە ٢ مهاجم موتور سوار با موتور تریل از نوع موتورهای مخصوص ماموران امنیتی و یگان ویژە در حالیکە ماسک زدە بودند با چاقو حسن ترکمان را بە قتل رساندند و بسیار خونسرد از محل گریختند. مشخص بودە کە مهاجمین آدرس دقیق محل زندگی حسن ترکمان را دانستە و قتل کاملا حرفەای انجام شدە است.

 

ماموران اطلاعاتی شیراز پروندە قتل را از آگاهی تحویل گرفتە و گفتەاند خود پروندە را پیگیری میکنند.

 

در اخبار مربوط بە کشتە شدن حسن ترکمان هیچگونە جزئیاتی از این قتل منتشر نشدە و منافقین، عوامل سلطنت طلب، عربستان سعودی و اسرائیل بعنوان قاتل حسن ترکمان متهم شدەاند. منبع آواتودی در حفاظت اطلاعات سپاه میگوید مأمورانی کە بیعت خود را با نظام جمهوری اسلامی شکستەاند لزومی ندارد در جمع نیروهای اطلاعاتی و سپاهی عقاید و نظرات خود را فاش کنند.