رفتن به محتوای اصلی

چرا اطلاعات سپاه لیدر آژانس های مسافرتی شیراز را دستگیر کرد؟!

دستگیری لیدر تورها و آژانس های مسافرتی تحت عنوان دستگیری لیدرهای شبکە مبتذل!
دستگیری لیدر تورها و آژانس های مسافرتی تحت عنوان دستگیری لیدرهای شبکە مبتذل!
posted onApril 10, 2019
noدیدگاه

اختصاصی آواتودی!

بنابە گزارش رسیدە بە آواتودی اطلاعات سپاه پاسداران روز شنبە ١٧ فروردین ٩٨، لیدرهای سرشناس تورها و آژانس های طبیعت گردی قانونی و دارای مجوز شیراز را تحت عنوان جلسەای توجیهی و هماهنگی در سال نو بە سپاه بقیە الله، پادگان امام حسین از طرف میدان معلم بە سمت زرهی شیراز احضار کرد.

پس از مراجعە ٨ تن از لیدر تورها و آژانسهای طبیعت گردی در ساعت ١١ صبح با نامهای سارا صداقت پور، علی اسکروچی، احمد رضا زراعت پیشە، حمیدرضا زراعت پیشە، رضا پاک، علی عابدی، احسان سرشار و ابراهیم حسن زادە را بلافاصلە و بدون ارائەی توضیحات دستگیر کردند.

دو روز بعد در روز دوشنبە ١٩ فروردین تعداد دیگری از لیدرها با نامهای رضا مختار زادە، مولود عزیزی، راضیە سرافرازی، فرزاد فرزام، رضا اسد اللهی، مهرداد رجبی، مجید صحت و امیر عباس طوفان هم در مکانهای دیگری توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند.

طبق تحقیقات آواتودی اطلاعات سپاه بە صادق حیدری قاضی شعبە ١٥ دادگاه جنایی – امنیتی ابریشمی شیراز توصیە کردە این افراد را تحت عنوان لیدر شبکە مبتذل فحشا و ترویج بی بند و باری معرفی کند. رسانەهای وابستە بە سپاه نیز تحت عنوان دستگیری لیدرهای یک شبکە مبتذل در شیراز خبر کوتاە و دروغی را بدون ذکر نام و توضیحات منتشر کردند.

این در حالیستکە لیدرهای بازداشت شدە در تورهای طبیعت گردی فعال بودند و هیچگونە جرمی مرتکب نشدەاند. اطلاعات سپاه شیراز پس از افشای اطلاعات مربوط بە تأسیسات زیر زمینی سپاه در مناطق مختلف می کوشد کنترل خود بر کسانی را کە بە طبیعت گردی علاقە دارند افزایش بدهد و از این طریق بە زعم خود از عملیات جاسوسی دیگر کشورها جلوگیری کند. بهمین دلیل لیدر تورهای طبیعت گردی شیراز را دستگیر کردەاند و آنها را تحت فشار قرار دادەاند کە هرگونە فعالیت خود را گزارش بدهند و دربارە مشتریان خود جاسوسی کنند. ولی تحت این عنوان پوششی کە نباید آنچە موزیک مبتذل می نامند، رقص  زن و مرد با هم و مسائل خلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام شود. دلیل اصلی فشار بر لیدرها، جاسوس سازی با هدف کنترل بیشتر و جلوگیری از شناسایی محل های مخفی و محرمانە سپاه است. این تلاش در حالیستکە مکانهای مخفی سپاه در استان فارس و سراسر کشور از ٢ سال پیش شناسایی شدەاند.

آواتودی اقدام غیر قانونی اطلاعات سپاه شیراز برای بدنام کردن لیدر تورهای طبیعت گری را محکوم می کند. طبق گزارش رسیدە قرار است تعداد دیگری از لیدرها هم دستگیر شوند و پس از مدتی اذیت و آزار و ارعاب بە شرط همکاری کامل، با قید وثیقە آزاد شوند.

دستگیری لیدر تورها و آژانس های مسافرتی تحت عنوان دستگیری لیدرهای شبکە مبتذل!