رفتن به محتوای اصلی

سپاه از آب گل آلود ماهی میگیرد!

سپاه یکی از طرفهای اصلی معاملە دلار در ایران!
سپاه یکی از طرفهای اصلی معاملە دلار در ایران!
posted onJune 17, 2018
noدیدگاه


یک منبع سپاه پاسداران بە آواتودی گفتە است، سپاه ٥ هزار تن برنج از تایلند و اروگوئە خریداری کردە کە قرار بود برای جلوگیری از افزایش بهای برنج در ماه رمضان کیلویی ٣٩٠٠ تومان بە فروش برسد، ولی مقدار بسیار کمی از این برنج وارد ایران شدە است، زیرا سپاه پس از توافق محرمانە با چند تاجر و بازرگان قرار شدە این برنج با بهای ٥٠٠ تومان زیر قیمت اصلی بە عراق فروختە شود و در ازای آن بە سپاه دلار بپردازند.

سقوط بهای ارز ملی در ایران در ماههای اخیر بی سابقە بودە و ایران را با شرایط بحرانی و وخیمی مواجە کردە است. فرماندهان سپاه می کوشند در چنین فضایی از نوسانات و بحران موجود سوء استفادە کردە و با معاملە دلار سود کلانی را بە جیب بزنند.