رفتن به محتوای اصلی

توصیف آماری وضع معیشتی مردم ایران

دۆخی گوزەرانی خەڵكی ئێران و ڕۆژھەڵاتی كوردستان بە ئامار
درآمدها دە برابر کمتر و هزینەها ١٠ برابر افزایش یافتەاند
posted onJune 12, 2018
noدیدگاه

 

در دە سال گذشتە قیمت کالا و مایحتاج روزانە مردم ایران دە برابر افزایش یافتە، این در حالی است کە درآمد مردم فرق آنچنانی نکردە و سالانە یک میلیون نفر بە ارتش بیکاران ایران افزودە میشود.

طبق تصمیم انجمن کار ایران، حقوق ماهیانە یک کارگر از ٩٣٠ هزار تومان شروع میشود، بە این معنی کە اکثر کارگران ایرانی ماهیانە ٩٣٠ هزار تومان حقوق دارند، این در حالی است کە طبق گزارشات رسمی مسئولان ایرانی هر خانوادە چهار نفرە برای خرید خوراک و تامین کردن نیازهای خود ماهیانە بە ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان پول نیاز دارد. تمامی این آمارها متعلق بە سال ٩٦ هستند و با بیرون آمدن آمریکا از برجام و افزایش نرخ دلار وضعیت را در سال ٩٧ بسیار بحرانیتر کردە است. بر اساس محاسبات آواتودی هر خانوادە ایرانی برای تامین خوراک و نیازهای اولیە زندگی مانند ( نان. برنج، گوشت و میوە) ماهیانە بە بیشتر از ٣ میلیون تومان پول نیاز دارد.

 

مقایسە دە سالە، مابە التفاوت دە برابر

در حال حاضر بهای یک مثقال طلای ١٨ عیار نزدیک بە یک میلیون تومان است در حالی کە این مقدار در دە سال قبل ٩١ هزار و ٨٧٠تومان بودە است.

اکنون بهای یک کیلو گوشت معادل ٥٠هزار تومان است در حالی کە ١٠ سال پیش یک کیلو گوشت معادل ٧٠٠٠ تومان بودە است.

بهای یک عدد نان در ایران امروز ٢٠٠ تومان میباشد، در حالی کە نرخ ١٠ سال پیش آن ٢٠ تومان بودە است.

بهای یک کیلو گوشت مرغ در بازارهای امروز ایران ٨هزار و پانصد تومان است در حالی کە دە سال پیش ارزش یک کلیلو گوشت حد فاصل ١١٠٠ تا ١٤٠٠ تومان بودە است.

اکنون بهای یک کیلو برنج از ٨ هزار تا ١٥٠٠٠ تومان در نوسان است در حالی کە ١٠ سال قبل بهای یک کیلو برنج ١٠٠٠ تا ١٤٠٠ تومان بودە است.

 

٨٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند

شهاب نادری نمایندە مردم پاوە و اورامانات در مجلس ایران میگوید ٨٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، آنها نمیتوانند بە راحتی خوراک و نیازهای اولیە زندگی خود را تامین کنند، این وضعیت بحرانی برای کسانی است کە حداقل میتوانند کارگری کنند، اما طبق آمارهای رسمی ١١ میلیون انسان در ایران بیکار هستند کە سالانە بە این تعداد یک میلیون نفر زیاد میشود. آمار بیکاری در ایران از ١٤ درصد بە ٤٠ درصد افزایش یافتە و قسمت اعظم این بیکاران در استانهای ایلام و کرمانشاه کردستان هستند.

 

منزل داشتن رویایی بیش نیست!

اتاق بازرگانی ایران میگوید طبقە متوسط ایران برای اینکە بتواند صاحب منزل شوند باید یک سوم درآمد خود را برای این کار کنار بگذارند! در واقع داشتن منزل برای قشر فقیر و طبقە متوسط ایران رویایی بیش نیست، این در حالی است کە در کشورهای پیشرفتە هر کس با جداکردن یک سوم حقوق ماهیانە خود میتواند در مدت کمتر از دە سال صاحب منزل شخصی خود شود. از کل جمعیت ٨٠ میلیونی ایران تنها ٦ میلیون نفر میتوانند بدون مشکل و دردسرصاحب منزل خود شوند، بقیە مردم یا در خانە کرایەای زندگی میکنند یا در مناطق حاشیەای و زبالەدانی ها زندگی میکنند.

 

چندین میلیون نفر حتی بە زندگی مشترک فکر هم نمیکنند

سال 96 شیرین احمدنیا مدیر عمومی آسیبهای اجتماعی در سازمان سلامت ایران گفت: ١میلیون و سیصد هزار نفر در ایران سن ازدواج را پشت سر گذاشتە اما بدلیل بیکاری،  فقرو نبودن آیندەای روشن آمادە تشکیل زندگی مشترک نیستند. این نیزی بحران دیگری است کە یقە جوانان ایران را گرفتە است.

 

هر یک ساعت ٤٠ حالت طلاق در ایران رخ میدهد

طبق آمار رسمی ایران از سال ١٣٩٥ خورشیدی در هر ساعت ٢٠ زوج از همدیگر جدا میشوند.

آمارها بە اندازەای زیاد و ناراحت کنندە است کە مرکز آمار ایران دیگر آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانوادە در ایران را پخش نکرد. طبق بررسی هایی کە آواتودی انجام دادە در سە ماه نخست امسال ١٠٠ هزار خانوادە در ایران از هم پاشیدە اند. اگر این روند بە این صورت ادامە پیدا کند تا انتهای سال، ٤٠٠ هزار زن و مرد در ایران از یکدیگر جدا میشوند کە این نیز معادل تقریبی هر ساعت ٤٠طلاق میباشد.