رفتن به محتوای اصلی

فساد و تخلف در بنیاد شهید اصفهان

فساد و تخلف در بنیاد شهید اصفهان
posted onJanuary 3, 2019
noدیدگاه

بنابر گزارشی کە بە آواتودی رسیدە، بنیاد شهید اصفهان در نظر دارد فرزندان جانبازی کە حق بیمەی تامین اجتماعی بصورت خود اشتغالی پرداخت می کنند را تبدیل وضعیت بدهد و آنها را برای اینکە آمار بیکاری را پایین نشان دهد، بعنوان شاغل محسوب کند.

بنابر این گزارش ٣٥ تن از ایثارگران را از کارخانە اسنوا اصفهان اخراج کردەاند. بنیاد شهید اصفهان ٥ ماه است کە بیمە درمانی و هزینەهای جانبازان حتی ٧٠ درصد را پرداخت نکردە کە توان هیچگونە کار و شغلی را ندراند.

٥٥ تن از فرزندان شاهد و جانبازان حتی ٧٠ درصد با مدرک دکترا، بیکارند و متقاضی کار هستند، این جدا از آمار ٨ هزار بیکار فرزندان ایثارگران در استان اصفهان است.

برپایە تحقیقات آواتودی وضعیت معیشت خانوادە شهدای جنگ و ایثارگران و جانبازان بسیار شدید و عمدتا بە فساد گستردە در کشور و عدم رسیدگی جمهوری اسلامی بە وضعیت آنها ناراضی هستند. در صورت شروع اعتراضات سراسری، خانوادە شاهد، ایثارگران و جانبازان، در صفوف مردم خواهند بود.