رفتن به محتوای اصلی

واردات واکسن، معلق میان شرکت‌ها و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی

واردات واکسن، معلق میان شرکت‌ها و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی
posted onMay 1, 2021
noدیدگاه

مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند، بخش خصوصی فقط می‌تواند مازاد خرید وازارتخانە، واکسن وارد کند.

جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی بە تازگی در ارتباط با واردات واکسن گفتە است کە "اگر بخش خصوصی ظرفیتی مازاد بر خرید ما دارد، مجوز صادر می‌کنیم، اما این که بخواهد برای واردات، موازی‌کاری شود و جایی که ما خرید انجام داده‌ایم بخش خصوصی هم بخواهد مجوز بگیرد و با نرخ متفاوت خرید کند، پذیرفتنی نیست."

این در حالیست کە جمهوری اسلامی در ابتدای مطرح شدن واکسیناسیون اعلام کردە بود، واردات واکسن را بە بخش خصوصی واگذار کردە است. از همان ابتدا نیز مشخص بود که دولت جمهوری اسلامی مشخصا برای اجرایی کردن فرمان خامنه‌ای سلب مسئولیت می کند.

ایجاد بازار سیاه، رانت و مصادرە نوبت واکسیاسیون شغل‌های پرخطر از جملە معضلات واردات واکسن تاکنون بودە است.

فرامین کرونایی خامنەای مبنی بر عدم واردات واکسن اروپایی و طرح تئوری توطئە باعث شدە کە از یک سو دولت دست‌نشاندە وی از واردات واکسن خودداری کند و از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی را بدون پشتوانه حقوقی بە این عرصە وارد کند.

آنچە تا بە امروز مشخص بودە، عدم تمایل و ارادە کافی برای واردات و واکسیناسیون عمومی در ایران بودە است.