رفتن به محتوای اصلی

وضعیت غم انگیز کارگران در سراسر کشور

وضعیت غم انگیز کارگران در سراسر کشور
حقوق نمیدهند هیچ، تهدید کردەاند اعتراض کنند اخراج می شوند!
posted onDecember 10, 2018
noدیدگاه

پروژە بزرگراه شمالی کرج بدون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست عملیات اجرایی را شروع کردە و ٦ ماه است حقوق پرسنل این پروژە پرداخت نشدە است.

عدم پرداخت حقوق کارمندان برای 6 ماه با  اعتراض و تهدید پرسنل بە اعتصاب منجر شدە و تاکنون پاسخی بە درخواست آنها دادە نشدە و تنها جوابی کە گرفتەاند این بودە کە اگر شخصی در مورد حقوق معوقه خود اعتراضی داشته باشد سریعا از شرکت اخراج می شود .

تاکنون شهرداری کرج برای مجوز محیط زیست اقدام نکردە و مستندات و مدارک درخواستی برای اخذ مجوز نهایی محیط زیست را بە این سازمان ارائه نکرده است.

شرکت سازه های صنعتی آذران مجری اجرای پروژە بزرگراه شمالی کرج می باشد و حدود 6 ماه است که حقوق کارمندان خود را پرداخت نکرده است . این درحالیست کە پروژە بزرگراە شمالی کرج وارد فاز عملیاتی شدە و تاکنون از سازمان محیط زیست مجوز نگرفته است .