رفتن به محتوای اصلی

سپاە در دزدی بە بازنشستەهای خود هم رحم نمی کند!

سپاە در دزدی بە بازنشستەهای خود هم رحم نمی کند!
مالباختە کردن ١ هزار و ٨٠٠ بازنشستە سپاە توسط این سازمان تروریستی!
posted onFebruary 18, 2021
noدیدگاه

آواتودی کرمانشاە: از ١ هزار و٨٠٠ بازنشستە این سازمان برای هر بازنشستە مبلغ ١٠ میلیون تومان بمنظور ساخت یک واحد مسکونی پول پیش پرداخت دریافت کرد، اما اکنون پس از ١٤ سال نە خانەایی هست و نە پولی پرداخت شدە.

سپاە پاسداران حتی بازنشستگان را نیز تهدید کردە است کە در صورت تجمع و رسانەایی کردن این موضوع آنها را بازداشت و حقوق بازنشستگی آنها را هم قطع می کند. 

سپاە پاسداران در تماس های تهدید آمیز بە بازنشستگان خود گفتە است کە این مسالە بە آنها ربطی ندارد. این در حالیستکە سال ١٣٨۶ کل مبلغ ١٨ میلیارد تومان بە حساب سپاە پاسداران در بانک تجارت شعبە مطهری با نام ستارگان ماندگار واریز شدە است کە در آن زمان در دست طهماسب میرزایی مدیر تعاون سپاە کرمانشاە و مدیر گزینش نیز بود.
  
اکنون سردار عظیمی نیز کە ١٨ میلیارد پول غارت شده بازنشستگان را در اختیار دارد کە در سال ٨٦ ارزش آن حداقل ١٠ برابر امروز بود با تهدید بازنشتگان سعی می کند آنها را از دریافت حق خود منصرف کند.

سپاە در دزدی بە بازنشستەهای خود هم رحم نمی کند!

سپاە در دزدی بە بازنشستەهای خود هم رحم نمی کند!