رفتن به محتوای اصلی

آمریکا قتل عام مردم غیر نظامی توسط گروەهای وابستە بە جمهوری اسلامی در استان صلاح الدین را محکوم کرد 

آمریکا قتل عام مردم غیر نظامی توسط گروەهای وابستە بە جمهوری اسلامی در استان صلاح الدین را محکوم کرد 
یک جوان ساکن شهر فرحات در استان صلاح الدین کە نیروهای وابستە بە جمهوری اسلامی بطور فجیعی او را بە قتل رسانند
posted onOctober 19, 2020
noدیدگاه

وزارت خارجە آمریکا امروز دوشنبە در بیانیەای قتل عام مردم 'بی گناە ' توسط گروەهای شبە نظامی وابستە بە جمهوری اسلامی بە شدت محکوم کرد.

روز شنبە گروەهای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی ١٢ تن غیر نظامی را در شهر فرحات استان صلاح الدین ربودە و قتل عام کردند.  

در بیانیە وزارت خارجە آمریکا آمدە است: دولت عراق باید هرچە سریعتر گروهای تحت حمایت رژیم ایران را کە بدون هیچ قانونی بە اقلیت های قومی و مذهبی، معترضان، فعالان، دافاتر احزاب سیاسی و ماموریت های دیپلماتیک حملە می کنند، بە کنترل خود در آورد.  

وزارت خارجە آمریکا همچنین از دولت عراق خواستە کە عاملان این جنایت را هرچە زودتر دستگیر و محاکمە کند.  

این بیانیە همچنین می افزاید: اعمال این گروەها عراق را بە سمت جنگ فرقەای و بی ثباتی می برد.