رفتن به محتوای اصلی

آواتودی اختصاصی: بازداشت تعدادی فعال رسانەای بدلیل رقابت سپاه و اطلاعات در سنندج

آواتودی اختصاصی: بازداشت تعدادی فعال رسانەای بدلیل رقابت سپاه و اطلاعات در سنندج
posted onAugust 29, 2019
noدیدگاه

بنابە گزارش خبرنگار آواتودی در سنندج، تعدادی از فعالان رسانەای وابستە بە سپاه و طیف اصولگرا در کردستان دستگیر شدند. این افراد با راەاندازی کانال تلگرامی با نام اعمک( افشای عملکرد مدیران کردستان) علیە برخی از چهرەهای مشخص دولتی فعالیت داشتند. خبرنگار آواتودی می گوید بهمن مرادنیا استاندار کردستان خود در بازداشت این افراد دخالت داشتە است. اسعد شبرنگ، بهارە بیانی، مرتضی حق بیان و توفیق سرفراز از جملە افرادی هستند کە دستگیر و بازداشت شدەاند. در این میان بهارە بیانی بطور موقت آزاد شدە است.

آواتودی اختصاصی: بازداشت تعدادی فعال رسانەای بدلیل رقابت سپاه و اطلاعات در سنندج

بهارە بیانی فرزند ملا محی الدین بیانی کە با رانت بنیاد شهید در ادارە کل ثبت و احوال کردستان استخدام شد. بهارە از دوستان نزدیک سید مهدی فرشادان نمایندە سنندج است کە با ستاد انتخاباتی فرشادان فعالیت داشت و سپس با کمک نمایندە در سال ٩٥ مجوز انتشار نشریە ژوانگە را گرفت.

آواتودی اختصاصی: بازداشت تعدادی فعال رسانەای بدلیل رقابت سپاه و اطلاعات در سنندج

مرتضی حق بیان، یکی از خبرنگاران در سنندج است کە با سپاه پاسداران همکاری می کند و بعنوان سردبیر نشریە ژوانگە فعالیت داشتە است.

آواتودی اختصاصی: بازداشت تعدادی فعال رسانەای بدلیل رقابت سپاه و اطلاعات در سنندج

توفیق سرفراز کە در ظاهر اصلاح طلب و دراصل اصولگرا است. توفیق مدیر آرامستان های شهرداری سنندج است و رانت و تسهیلات چند دە میلیون تومانی را برای همسرش دریافت کردە در صورتیکە همسرش( نام محفوظ) خانەدار است. توفیق سرفراز از اعضای ستاد حسن روحانی در کردستان بود.

آواتودی اختصاصی: بازداشت تعدادی فعال رسانەای بدلیل رقابت سپاه و اطلاعات در سنندج

اسعد شبرنگ از اعضای اصلی ستاد قالیباف در کردستان بود کە جزو اصولگرایان است. شبرنگ صاحب شرکت مهندسی در سنندج است.