رفتن به محتوای اصلی

اختلافات میان جناحهای نظام بە مرحلە انفجار رسیدە

اختلافات میان جناحهای نظام بە مرحلە انفجار رسیدە
posted onJune 6, 2019
noدیدگاه

دانشکدە آلکس فاناتاکای آمریکا پیشبینی کردە تحریمهای آمریکا علیە ایران اختلافات بین جناحهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی را بە حد انفجار رساندە است.

طبق تحقیقات این دانشکدە، خامنەای در اوایل سر کار آمدن افراطی نبودە اما با گذر زمان و تحکیم پایەهای قدرت خویش و جمع کردن افراد نزدیک بە خود زمینەهای جذب هواداران بیشتری را فراهم کرد.

در ادامە این تحقیق آمدە، قدرت گرفتن بیش از حد خامنەای همزمان بودە با کم شدن دایرە اختیارات مقام ریاست جمهوری در این کشور. در این میان حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی از جملە رییس جمهورهای ایران بودند کە بە این مسئالە ناراضی بودەاند.

رهبر کنونی جمهوری اسلامی ٨٠ سال سن دارد و تاکنون کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکردە است. احتمال این می رود کە وی نیز سناریوی خمینی را دربارە انتخاب جانشین خود دوبارە کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از نظر سیاسی و اقتصادی بە تعبیری بە دولتی درون دولت دیگر تبدیل شدە و همە تصمیمات مهم کشور را در دست دارد.

از سوی دیگر و بنابە تحقیقات این موسسە، رژیم ایران قدرت سالهای قبل خود را ندارد و اختلافات درون حاکمیت باعث شدە کە توان مقاومت در برابر خیزش مردم را نداشتە باشد.