رفتن به محتوای اصلی

سو قصد تروریستی عوامل جمهوری اسلامی علیە یک پناھندە سیاسی در ترکیە! 

سو قصد تروریستی عوامل جمهوری اسلامی علیە یک پناھندە سیاسی در ترکیە! 
posted onFebruary 25, 2021
noدیدگاه

افشین سھراب زادە، ٣١ سالە، اھل کامیاران، زندانی سیاسی پیشین کە دارای قبولی توسط دفتر سازمان ملل در ترکیە است ھدف حملە مسلحانە عوامل جمھوری اسلامی قرار گرفت. 

افشین سھراب زادە شامگاە چھارشنبە، ٦ اسفند ١٣٩٩ توسط افراد وابستە بە جمھوری اسلامی کە پیشتر او را تھدید کردە بودند، ھدف سو قصد تروریستی قرار گرفت. 

ماموران جمھوری اسلامی با شلیک چند گلولە بە منزل افشین سھراب زادە او را زخمی کردند، بطوریکە اکنون در بیمارستان بستری است. 

پلیس ترکیە کە پیشتر گزارش تھدیدھای افشین سھراب زادە را نادیدە گرفتە بود، با حضور در محل آثار این حملە مسلحانە را با خود بردەاند. 

افشین سھراب زادە سال ٨٨ توسط ادارە اطلاعات دستگیر و توسط دادگاە انقلاب سنندج بە ٢٥ سال زندان محکوم شد. 

سو قصد تروریستی عوامل جمهوری اسلامی علیە یک پناھندە سیاسی در ترکیە! 

سو قصد تروریستی عوامل جمهوری اسلامی علیە یک پناھندە سیاسی در ترکیە! 

سو قصد تروریستی عوامل جمهوری اسلامی علیە یک پناھندە سیاسی در ترکیە!