رفتن به محتوای اصلی

آواتودی افشا می کند: مفتاح خودرو، شبکە عنکبوتی احتکار و غارت مردم 

آواتودی افشا می کند: مفتاح خودرو، شبکە عنکبوتی احتکار و غارت مردم 
posted onFebruary 14, 2021
noدیدگاه

صبح امروز جلسە دادگاە تشریفاتی پروندە مفتاح خودرو با قضاوت قاضی کشکولی در شعبە ٩ دادگاە کیفری  تهران برگزار شد، دادگاهی کە هدفش کمک بە شبکە عنکبوتی متشکل از وزارت صمت، رفاە و قوە قضاییە برای پول خوری بیش از ١ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان پول از خریداران این شرکت است.  

خریداران سال ٩٦ و ٩٧ نزدیک بە ١ هزار ٢٠٠ خودرو شرکت هیوندای کرە جنوبی اکثرا سانتافە و اکسنت را  از شرکت مفتاح خودرو پیش پرداخت کردند. نصف پول خرید را همان روز ثبت نام بە حساب این شرکت واریز کردند.

طبق گزارش رسیدە بە آواتودی تمام خودروها هم خریداری و اکنون در انبارهای گمرک بندر لنگە و دبی منتظر ورود و تحویل بە مشتریان هستند. اما اکنون دیگر قیمت این خودروها ١٢ برابر و چشم طمع دادگستری، وزارتهای رفاە و صمت بە بیش از ١هزار میلیارد اختلاف قیمت دوختە شدە است. 

بعنوان نمونە در سال ٩٦ خریداران برای خودرو سانتافە کە قیمتش نزدیک بە ٢٢٠ میلیون تومان بود، ١١٠ میلیون تومان هزینە پرداخت کردند. اما اکنون قیمت سانتافە بیشر از ٢ میلیارد تومان است.   

میثم رضایی، مدیر عامل مفتاح خودرو، از مهرەهای محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت کە مشاور خودرویی شریعتمداری بود و با پیشنهاد او پست مشاور خودرویی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس را هم دریافت کرد از بازیگران اصلی این پول خوری البتە بە تهیە کنندگی و کارگردانی نظام جمهوری اسلامی است.  

اکنون میثم رضایی، شریعتمداری و مهرەهای آنها در وزارت رفاە و قوە قضاییە با جلوگیری از ورود این خودروها و تحویل آنها بە مشتریان، سعی می کنند تا با دروغ وانمود کنند کە این خودروها خریداری نشدە و مشتریان را بە دریافت اصل پول خود راضی کنند.

قاضی کشکولی هم با دریافت سهم خود تلاش می کند با سوق دادن جهت دادگا بە سمت 'رد مال' مشتریان را بە دریافت مبلغ پیش پرداخت شدە کە اکنون به یک دوازدهم ارزش زمان پیش پرداخت رسیدە است، قانع کند.  

دیگر مافیا های خودرو کشور همانند رئیس قوە قضاییە، ابراهیم رئیسی، سلطان واردات بنز و ری شهری سلطال واردات بی ام دبلیو بە کمک مفتاح خودرو آمدەاند تا مبادا شکبە خودشان نیز لو برود.

اما سپاە پاسداران کە در این پول خوری سهمی نسیب آن نمیشد اقدام بە دستگیری میثم رضایی کرد ولی پس از قبولی پرداخت سهم سپاە پاسداران با وثیقە ٣٨٠ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

آواتودی افشا می کند: مفتاح خودرو، شبکە عنکبوتی احتکار و غارت مردم 

آواتودی افشا می کند: مفتاح خودرو، شبکە عنکبوتی احتکار و غارت مردم 

آواتودی افشا می کند: مفتاح خودرو، شبکە عنکبوتی احتکار و غارت مردم