رفتن به محتوای اصلی

شهرداری مهاباد، اخراج کارکنان بجای برخورد با مفسدان

شهرداری مهاباد، اخراج کارکنان بجای برخورد با مفسدان
posted onSeptember 24, 2018
noدیدگاه

بنابە گزارش رسیدە بە آواتودی شهرداری مهاباد کە در نتیجە پرداخت هزینەهای ادارە اطلاعات از طرفی و فساد گستردە برخی اعضای شورای شهر از طرف دیگر، بدهکار شدە، برنامە دارد حدود یکصد و بیست کارمند و کارگر خود را اخراج کند.

اخراج حدود ١٢٠ کارگر بە مفهوم از بین رفتن درآمد ١٢٠ خانوادە مستمند است. آواتودی برای حمایت از این خانوادەهای فقیر مهابادی یکی دیگر از اسناد فساد شهرداری را منتشر می کند. انتشار اسناد تا زمانیکە شهرداری مهاباد بە همکاری با اطلاعات و سپاه ادامە دهد و از خط خیانت و فساد خارج نشود ادامە می یابد.

آواتودی: طبق معاملەای کە بین ٤ تن از اعضای شورای اسلامی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی انجام پذیرفتە با اسامی حامد حیدری، سامان رهنما، کاوە خضری اقدم و مهندس ابراهیم کریمی، شرکت آتی شهری مکریان با مدیر عاملی سامان رهنما، ٧٠ درصد سهام خود را بە مبلغ یک میلیارد تومان بە شهرداری واگذار کردە است. در مقابل پرداخت این هزینە از بودجە شهرداری در سال گذشتە کە طبق مصوبە ٢٣ سال ٩٦ شورای اسلامی شهرستان مهاباد انجام شدە، سامان رهنما در موسسە قرز الحسنە سپهر ایرانیان پریسا دختر حامد حیدری، الهام دختر کاوە خضری اقدم و شیوا خواهر مهندس کریمی را استخدام کردە است.

این درحالیست کە سامان رهنما عضو اطلاعات و همکار سپاه پاسداران در مهاباد، اختلاس چند صد میلیارد تومانی سازماندهی شدەای را در موسسە قرض الحسنە سپهر ایرانیان انجام دادە و با همکاری اطلاعات درصدد فرار از مهاباد است. سامان رهنما در هفتە گذشتە سرکار نرفتە است.

اکنون کارگرانی کە در نتیجە اینگونە اعمال شورای فاسد مهاباد در معرض اخراج قرار گرفتەاند، قصد تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری را دارند. هرچند فساد شورای شهرداری مهاباد قطرەای از دریای فساد و اختلاس در نظام جمهوری اسلامی است ولی لازم است ساکنان مهاباد از واقعیات پشت پردە خبر داشتە باشند.