رفتن به محتوای اصلی

 پایان جمهوری اسلامی ایران؟

 پایان جمهوری اسلامی ایران؟
posted onOctober 19, 2020
noدیدگاه

وبسایت کویلیتە، ترجمە آواتودی

انفجارهای اخیر در بیروت همانند بخش های آخر یک سقوط تراژدیک بود.  بیروت زمانی بە پاریس شام و عروس شهرهای خاورمیانە مشهور بود. زیبا، با فرهنگ و مهیج بود. اما دیگر نیست. سال گذشتە، تورم بیش از حد، کمبود غذا و انرژی، دولتی کە بی مسئولیت و یک فرسایش ثابت آزادیهای اجتماعی با هم ترکیب شدند و اعتراضات گستردە را شعلە ور ساختند. تنها خواستە معترضان خروج رژیم ایران از کشورشان بود.

این اعتراضات با تظاهرات در ایران همزمان شد کە معترضان در ایران هم خواستار پایان دادن بە دخالت های رژیم ایران در لبنان و عراق بودند.  در سوریە در بین سالهای ٢٠١١ تا ٢٠١٦ نیم میلیون نفر کشتە و میلیونها نفر هم آوارە شدند. اکنون نشانەهای از حیات در سوریە هست اما از زندگی نە.  هر چیزی کە رژیم ایران بە آن دست بزند می میرد و نظام جمهوری اسلامی نفوذ خرابکارانە خود را بە هرجا بتواند گسترش می دهد. جنگ داخلی ویران کنندە یمن زمانی آغاز شد کە حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی حکومت یمن را در سال ٢٠١١ از کار برکنار کردند.  نوارغزە از زمانیکە سازمان تروریستی حماس کنترل آن را بدست گرفتە، بە یک شبە دولت توتالیتر تبدیل شدە است کە بە ادارە بد تحت حمایت مادی و نظامی رژیم ایران ادامە می دهد.

در عراق نفوذ رژیم ایران از ٢٠٠٣ و در زمان جنگ آمریکا برای سرنگونی صدام حسین آغاز شد.  آن جنگ دو مشکل را ایجاد کرد؛ هم جنگ فرقە ای و هم فعالیت گروهای تروریستی.  رژیم ایران هم بسیار خوشحال بود کە از طریق حمایت از گروەهای شبە نظامی شیعە کە سنی ها و حافظان صلح آمریکا را می کشتند، هر دو جنگ را شعلە ور سازد. در سال ٢٠١١ آمریکا بە منظور حفاظت از دمکراسی شکنندەای کە بوجود آمدە بود، مشغول مذاکرە برای تمدید حضور نظامیش در عراق بود. قاسم سلیمانی فرماندە سازمان بدنام قدس سپاە پاسداران سیاسیون عراق را احضار و از آنها درخواست کرد کە درخواست آمریکا قبول نکنند. سلیمانی بە عراقی ها گفتە بود؛ آمریکایی ها یک روز شما را ترک خواهند کرد اما ما همیشە همسایە شما خواهیم ماند.  آمریکایی ها بە توافق نرسیدند و زمانیکە خارج شدند، نفوذ رژیم ایران هم افزایش یافت. دمکراسی عراق کە آمریکا و متحدانش برایش بسیار قربانی دادە بودند، شروع بە فرسایش کرد تا سال گذشتە تظاهرات ضد رژیم ایران شروع شد

در لبنان شرایط بدتر هم هست. پس از جنگ داخلی در بین سالهای ١٩٧٥ تا ١٩٩٠، لبنان بە یک دمکراسی ناقص و ضعیف شد بطوریکە حداقل سنی، شیعە و مسیحی جمعیت این کشور را در این دمکراسی ضعیف تشكیل می دادند.  اما حزب اللە، یک گروە شبە نظامی اقلیمی تحت حمایت رژیم ایران همانند یک دولت در دولت عمل می کند، در واقع دولت لبنان اکنون دیگر بازوی حزب اللە است. زمانیکە جنگ داخلی سوریە در ٢٠١١ آغاز شد، حمایت رژیم تهران از حزب اللە آغاز شد و با دستورالعمل نظام ایران، حزب اللە شروع بە حمایت از و نسل رژیم جنایتکار کش بشار اسد کرد.  حزب اللە کە بە خوبی حمایت مالی و تسلیحاتی می شود، چنگ انداختنش بە سیاسیون لبنان از طریق رشوە و تهدید مسلحانە افزایش یافت.  در میانە سالهای ٢٠١٠، زماینکە فساد استاندارهای زندگی را بی مهابا بە سمت سقوط می برد، تقریبا هیچ نشانەای از تجربە دمکراسی در لبنان باقی نماندە بود.

در سراسر خاورمیانە، هر جا کە جنگ خونین در جریان بودە یا هست، ردپای رژیم ایران هم بە خوبی نمایان است.  رژیم ایران هیچ منفعتی در خوب بودن در منطقە و جهان ندارد و زمان آن رسیدە کە قانون گذاران آمریکا این حقیقت را دریابند. رژیم ایران مسجدهایی را کە مکان جهادی ها در آمریکای لاتین شدە است حمایت مالی می کند. این در حالیستکە حزب اللە در مکزیک و مناطق دیگر فعالیت می کند.  در خاورمیانە رژیم ایران نسخە دیگری از حزب اللە بە نام فاطمیون را تاسیس کردە است.  سپاە پاسداران در حال تاسیس یک پایگاە دریایی در اقیانوس هند است. همزمان رژیم ایران دشمنان اصلی آمریکا را حمایت می کند.  از همە نگران کنندە تر توافق برای اجارە یک جزیرە بە چین بمنظور ایجاد یک پایگاە نظامی است.  روسیە هم یک ذینفع از روابط گرم با جمهوری اسلامی بودە است و هر دو کشور برای شکست تلاشهای آمریکا برای انتقال قدرت در سوریە با هم همکاری کردە و می کنند.  جمهوری اسلامی یک رژیم ایدوئولوژیک است.  بخشی از این ایدوئولوژی کە رژیم مشروعیت خود را از آن بدست آوردە است، امپریالیسم شیعە، ضدیت با آمریکا و اسرائیل است.  در حقیقت یکی از ماموریت های سپاە پاسداران صدور انقلاب اسلامی است.  انتظار از جمهوری اسلامی برای رفتار عادی انتظار داشتن از این نظام است کە خودش نباشد.  همانگونە کە استاد دانشگاە دارتماوث، پروفسور میثاق پارسا در کتابش 'دمکراسی در ایران' نوشتە اصلاح در ایران یک موضوع منطقی نیست انتظاری بیهودە است. ٤ دهە تلاش برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ناکام بودە است. حتی توافق هستەای پرخاشگری های متعارف ایران را تقویت بخشید. 

خبر خوب این است کە میل بە سقوط رژیم اسلامی در داخل و خارج ایران تاکنون تا این اندازە قوی نبودە است. کشورهای عربی برای مقابلە با تهدیدهای منطقەای رژیم ایران با اسرائیل بصورت مداوم همکاری می کنند. پیش از شیوع کرونا تظاهرات های گستردە در ایران بیش از هر زمانی بود و بی کفایتی نظام در کنترل ویرس کرونا جمهوری اسلامی را منفورتر از قبل کرد.  یکی از فرماندهان اطلاعاتی سپاە پاسداران بە این موضوع اشارە کردە کە محبوبیت نظام در میان مردم و نیروهای خود تک رقمی شدە است. مردم هم علیە نظام می جنگند. کم شدن نرخ تولد در میان مردم نشان از کاهش گرایش مردم بە مذهب است کە تهدیدی برای دین سالاری جمهوری اسلامی است.  اگرچە آمار معتبری در دسترس نیست، اما حتی آمارهای رسمی کە غالبا بە نفع رژیم بزرگنمایی می شوند می گوید جمعیت شیعە فارس ٦٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. اقلیت های دیگر تاریخ طولانی در ضدیت با رژیم را دارند.  یک نظر سنجی اخیر نشان دادە است کە ٧٣ درصد مردم مخالف حجاب اجباری هستند. ٣٧ درصد مردم مشروبات الکی مصرف می کنند و ٨ درصد هم نە بەدلیل مسائل مذهبی بلکە بە دلیل عدم دسترسی و توصیەهای پزشکی مصرف نمی کنند.  ٦٨ درصد مردم معتقد هستند کە دین باید از سیاست جدا باشد.

رژیم ایران  قربانی تعصب، فساد و بی کفایتی خود شدە است.  شکست حرکت های اصلاحی در سالهای ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ مردم ایران را متقاعد کرد کە رژیم هیچگونە ظرفیت اصلاحی ندارد. پس از ٨ سال از بی کفایتی محمود احمدی نژاد در سیاست داخلی و خارجی، امید میرفت کە حسن روحانی کمی هم کە شدە، ذرەای از عملگرایی را بە حمکرانی بیاورد.  در سال ٢٠١٥، ایران و قدرتهای جهانی توافق هستەای را امضاء کردند و دارایی های بلوکە شدە ایران کە یک چهارم تولید ناخالص سالانە آن کشور بود آزاد شد. بە همین دلیل توافق هستەای، روحانی دوبارە انتخاب شد. چند ماە بعد، حتی پیش از وضع دور جدید تحریم های آمریکا، تورم بیش از حد کشور را بسوی بحران اقتصادی دیگری برد و موج بی سابقەای از اعتراضات ضد رژیم بە راە افتاد.  ایرانیان اکنون دریافتەاند کە مشکل آنها، آمریکا، اسرائیل، تحریم ها و یا اصولگرایان نیست، بلکە تمایت نظام جمهوری اسلامی است.  از یکسو کشوری کە از نا محبوب بودن رژیم ایران سود بردە، اسرائیل است.  از سوی دیگر مردم ایران نسبت بە اسرائیل و بخصوص نخست وزیر بنیامین نتانیاهو رفتارهای مثبتی را نشان می دهند.  حتی در زمان انفجارهای بهار و تابستان کە بە قطع یقین توسط اسرائیل انجام شد، مردم ایران هیچ مخالفتی نشان ندادند و حتی بسیاری خوشحال بودند و از اسرائیل و آمریکا تشکر کردند.  جمهوری اسلامی سرچشمە دشمنی در خاورمیانە است.  اما برای اولین بار در تاریخش اکنون خود را مقابل ائتلافی متشکل از اسرائیل، آمریکا، کشورهای عربی و مردم ایران می بیند.