رفتن به محتوای اصلی

جیمز جفری: جمهوری اسلامی میخواهد گروه تروریستی دیگری همانند داعش درست کند

جیمز جفری: جمهوری اسلامی میخواهد گروه تروریستی دیگری همانند داعش درست کند
جیمز جفری، فرستادە ویژە آمریکا در امور سوریە
posted onNovember 17, 2018
noدیدگاه

جیمز جفری، فرستادە ویژە آمریکا در امور سوریە روز پنج شنبە اعلام کرد کە جمهوری اسلامی ممکن است بە تولد گروە تروریستی شیعە همانند گروە تروریستی سنی داعش کمک کند.

جفری ادامە داد: سوریە و عراق، دو کشوری کە آمریکا و نیروهای وابستە بە جمهوری اسلامی علیە داعش جنگیدەاند، برای متوقف کردن نفوذ ایران نیاز بە پایداری و امنیت دارند. جفری هشدار داد کە اگر مشکلات اساسی این کشورها بررسی و حل نشوند، جمهوری اسلامی داعش دیگری درست میکند تا با فشارها و نفوذ غرب در این کشورها از ھرگونە راە حلی جلوگیری کند.

در ادامە صحبتهایش جفری گفت: گزینە نظامی برای مقابلە با گسترش شبە نظامیان وابستە بە جمهوری اسلامی، همانند میلیشیاهای شیعە در منطقە (خاورمیانە) کافی نیست. همانند پنتاگون و متحدانش، این گروهها (شبە نظامیان وابستە بە جمهوری اسلامی) نیز علیە گروههای جهادی مانند داعش در عراق و سوریە جنگیدەاند، اما این شبە نظامیان شیعە مخالف حضور و نفوذ آمریکا در این کشورها هستند.

کشورهای خاورمیانە هموارە جمهوری اسلامی را بە دخالت در امور داخلی کشورشان و همچنین حمایت از گروههای مسلح متهم میکنند.  جمهوری اسلامی بە طوری علنی از رژیم بشار اسد، حزب اللە لبنان، حشد الشعبی و حوثی های یمن حمایت کرد است.

جیمز جفری توضیح نداد کە جمھوری اسلامی در چنین شرایط بحران اقتصادی ایران با چە بودجەای میخواھد یک گروە تروریستی جدید ایجاد کند. جمھوری اسلامی در صدد است بیش از یک میلیارد و ھشتصد میلیون دلار بدھی عراق برای فروش برق را کە اکنون نمیتواند برگرداند بە سوریە منتقل کند.