رفتن به محتوای اصلی

آمریکا: عراق هم تحریم خواهد شد اگر اقدام نکند

آمریکا: عراق هم تحریم خواهد شد اگر اقدام نکند
posted onMay 24, 2019
noدیدگاه

وزارت خزانە داری آمریکا بە عراق هشدار دادە است کە اگر بغداد فعالیتهای غیر قانونی انتقال ارز از عراق بە ایران را متوقف نکند، تحریم هایی علیە عراق اعمال خواهد شد.

وزارت خزانە داری آمریکا اطلاعات مشروحی از راههای دور زدن تحریم ها و انتقال ارز بە ایران را در اختیار دارد کە نشان می دهد برخی مقامات عراقی هم در انتقال غیر قانونی ارز بە ایران دست دارند.