رفتن به محتوای اصلی

چرا اطلاعات پزشک اصلی پزشکی قانونی سنندج را بە قتل رساند؟

آواتودی جزئیات قتل دکتر اقلیمی را منتشر میکند
آواتودی جزئیات قتل دکتر اقلیمی را منتشر میکند
posted onJuly 28, 2018
noدیدگاه

 

برپایە گزارشهای رسیدە بە آواتودی دکتر فاروق اقلیمی پزشک اصلی پزشکی قانونی سنندج و مریوان روز٢١ ژوئیە برابربا ٣١ تیر ماه ٩٧ در سنندج توسط ماموران ویژە اطلاعات و با تزریق سرنگ هوا در بیمارستان بە قتل رسید.

 

دکتر فاروق اقلیمی پزشک اصلی پزشکی قانونی سنندج از سە ماه پیش از بە قتل رسیدن فراری بود و سعی میکرد از طریق بستگانش در خارج از کشور از ایران خارج شود. دکتر اقلیمی در ٢١ ژوئیە  برای برداشتن مدارک شخصی بە منزل خود در منطقە شالمان سنندج رفت. ولی از آنجا کە خانەاش تحت نظر اطلاعات قرار داشتە دقایقی پس از ورود توسط ٧ مامور لباس شخصی اطلاعات کە یکی از آنھا ماسک پزشکی بر صورت داشت زیرا از ماموران محلی اطلاعات بود، خانەاش محاصرە شد. بصیرە ھمسر دکتر اقلیمی ابتدا از باز کردن درب منزل خودداری کرد. ولی ماموران درب خانە را شکستند و با زور وارد شدند. سپس یکی از ماموران اطلاعاتی دکتر اقلیمی را کە  قصد نداشت تسلیم شود، از طبقە چهارم بە پایین پرتاب کرد، با اینحال دکتر اقلیمی هنوز زندە بود و تحت الحفظ بە بیمارستان سنندج منتقل شد.

 

دکتر اقلیمی خود نسخەاش را نوشت و در ملاقات کوتاهی کە با پسر کودکش آرشیا داشت بە او اطمینان داد زندە میماند و هیج خطری در میان نیست و تنها پاها و چند دندەاش شکستە است. طبق اطلاعات محرمانەای کە آواتودی بە آن دست یافتە، دکتر اقلیمی اهل کوماس مریوان پزشکی قانونی سنندج و مریوان گزارشهای جعلی ماموران اطلاعاتی دربارە قتل فجیع سارو قهرمانی و کیانوش زندی دو جوانی را کە در دی ماه ٩٦ دستگیر و تحت شکنجە کشتە شدند، بدون رضایت خود امضا کردە بود.

 

دکتر فاروق اقلیمی پزشک قانونی سنندج

 

جدا از این دکتر اقلیمی در موارد متعددی از تجاوز ماموران اطلاعاتی بە ن ح خانم جوانی کە بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت و مورد تجاوز قرار گرفتە و سپس خود کشی کردە بود و سە مورد تجاوز بە دختران سنندجی کە منجر بە خودکشی آنها شدە بود خبر داشت و تهدید کردە بود زیر بار ظلم نمیرود.

 

 اطلاعات سنندج خانوادە دکتر اقلیمی و آژانس تاکسی تلفنی روبەروی منزلش در  شالمان سنندج را تهدید کردە کە واقعە قتل را یک تصادف توصیف بکنند.

 

حاجی قدرت رئیس اطلاعات سنندج کە اکنون در ارومیە بسر میبرد، گزارشهای جعلی در مورد قتل عمدی افرادی را بر دکتر اقلیمی تحمیل کردە بود و این پزشک شرافتمند قصد رسانەای کردن این جنایات را داشت.

 

طبق اطلاعات آواتودی دکتر فاروق اقلیمی دارای شخصیتی محبوب، درستکار و صادق بود و سە ماه پیش از قتل بطور علنی گفتە بود زیر بار ظلم نمیرود حتی اگر کشتە شود.