رفتن به محتوای اصلی

جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست، فعالیت برای ساخت سلاح اتمی ادامە دارد

آواتودی: پنهانکاری جمهوری اسلامی در فعالیتهای هستەای را منتشر میکند
آواتودی: پنهانکاری جمهوری اسلامی در فعالیتهای هستەای را منتشر میکند
posted onJune 3, 2018
noدیدگاه

 

پارک شیان در شمالشرق تهران، منطقەای نظامی است کە در سالهای دهەی ٦٠ جزو املاک وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود. در اوایل رهبری سید علی خامنەای و پس از مرگ آیت الله خمینی، حسن تهرانی مقدم فرماندە یگان موشکی سپاه (کە بعدها در انفجار پادگان امیرالمومنین کشتە شد) باغ شیان را تحویل گرفت و موشکهای Scud B را کە از کرە شمالی خریداری کردە بودند بە آنجا منتقل کردند. (Scud B  کە بعدها نسل شهاب ٢ و شهاب ٣ از روی آن ساختە شد.) سال ١٣٦٧ نخستین محصول فعالیتهای موشکی در باغ شیان، با کپی برداری از Scud تولید شد.

فعالیتهای موشکی سپاه در باغ شیان کە فضای سبز جنگلی و مکان مناسبی برای فعالیتهای مخفی از چشم هواپیماهای بدون سرنشین است ادامە یافت. در سال ١٣٧٥  این مجموعە موشکی بطور کامل بە پادگان امیرالمومنین، در نزدیکی روستای بیدگنە از توابع ملارد منتقل شد و تنها بخش  ماسورە یا کلاهک انفجاری در باغ شیان باقی ماند. بعدها مواد هستەای، اورانیوم غنی شدە را برای تحقیقات ویژە بر روی کلاهک هستەای بە باغ شیان منتقل کردند و سپاه بطور مخفیانە تحقیقات بر روی کلاهک هستەای را شروع کرد.

باغ شیان کە بعدها بنام پادگان شفیع زادە تغییر نام پیدا کردسالها بدون بازرسی بە فعالیت غیر قانونی خود ادامە داد تا اینکە در سال ١٣٨٥ پس از گزارشهایی کە بە آژانس بین الملی انرژی هستەای رسید، بازرسان آژانس خواستار بازرسی دفاتر باغ شیان شدند.

بیت رهبری کە می دانست بازرسی از بخش تحقیقات بر روی کلاهک هستەای در باغ شیان ممکن است برای نظام بسیار گران تمام شود، دستور داد مهندس علی محمد مختاری مدیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران کە جزو افراد نزدیک بە شخص سید علی خامنەای است، صورت مسألە را پاک کنند. مهندس مختاری همان فردی کە هر سالە در روز درختکاری با آیت اللە علی خامنەای همراە است، بعنوان مهندس مجربی شناختە شدە کە در یک شبانەروز می تواند یک پارک بسازد. آقای مختاری با دستور و امکانات بیت، محل تحقیقات را کە رسوبات هستەای در آن موجود است در یک شبانەروز بە پیست اسکیت و پارک تغییر داد و مکان اصلی کە می توانست نیت جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتمی را روشن سازد بازرسی نشد.

مهندس علی محمد مختاری مدیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران

مهندس علی محمد مختاری مدیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران

 

سازمان بین المللی انرژی هستەای باید محل مورد نظر در پارک شیان را بازرسی کند؛ رسوبات مواد هستەای تا سالها باقی می ماند. جدا از این مهندس علی محمد مختاری لازمست مورد بازجویی بازرسان غربی قرار بگیرد، زیرا تاکنون در موارد دیگری از این پنهانکاریهای هستەای دست داشتە است. از سوی دیگر فعالیتهای غیرمجاز اتمی در پارک شیان کماکان ادامە دارد.

 

آواتودی: پنهانکاری جمهوری اسلامی در فعالیتهای هستەای را منتشر میکند