رفتن به محتوای اصلی

سپاه و بیت رهبری سرچشمە فساد در ایران!

سپاه و بیت رهبری سرچشمە فساد در ایران!
آواتودی: برملاکردن لایەای از پروندە مافیای فساد رهبری کە از چشم تحریمهای هوشمند آمریکا بدور ماندە
posted onMay 28, 2018
noدیدگاه

 

در شرایطی کە وضعیت اقتصادی ایران رو بە وخامت روزافزون دارد، درآمد افراد و نهادهای وابستە بە سپاه و بیت رهبری جمهوری اسلامی بطور نجومی بالا می رود. یکی از افرادیکە تاکنون از تیررس تحریم های وزارت خزانەداری آمریکا فرار کردە و تحت پوشش تجارت، در مافیای ثروت و فساد مالی بیت رهبری و سپاه نقش بسزایی دارد، فردی است بنام علی انصاری.

حاج آقا انصاری در معاونت امور مساجد بیت رھبری نظام

حاج آقا انصاری در معاونت امور مساجد بیت رھبری نظام (نفر سمت چپ) 

 

علی انصاری اهل تات قزوین همراە با ٦ برادر و یک خواهر، فرزندان حاج آقا انصاری در معاونت امور مساجد بیت رهبری نظام هستند. حاج آقا انصاری کە در اواخر دهە ٦٠ شمسی خریدار و فوشندە آهن قراضە بود، در شاەآباد منطقە ١٨ کە اصطلاحا بازار آزاد توصیف می شود، پاساژ کوچکی را احداث کرد. پس از آن با رشوە بە شهرداری، زمین بکری را از شهرداری منطقە ١٧ بطور قسطی و بدون پرداخت پول گرفت. کە بعدها در آنجا بازار مبل شمارە یک یافت آباد را ساختند. بدنبال آن حاج آقا انصاری از طریق آقای تقوی مسئوول امور مساجد بیت رهبری وارد مافیای بیت رهبری شد و بعنوان معاون امور مساجد بیت علی خامنەای فعالیت خود را شروع کرد.

آواتودی: برملاکردن لایەای از پروندە مافیای فساد رهبری کە از چشم تحریمهای هوشمند آمریکا بدور ماندە

 

حاج آقا انصاری جایگاه پسرش علی انصاری را در سخنرانیهای آیت اللە علی خامنەای در صف نخست قرار میداد. یعنی بهترین مکان برای ایجاد ارتباط با افراد کلیدی و مسئوولان ارشد نظام. علی انصاری از طریق پدرش در بیت رهبری، با آیت اللە شاهرودی و برادران لاریجانی رابطە تنگاتنگی پیدا کرد. بویژە فاضل لاریجانی بە کار چاق کن اصلی علی انصاری تبدیل شد. از جملە در جادە ساوە زمینهای ارزشمندی کە سالیان سال بدون صاحب و سند بود، با واسطە فاضل لاریجانی با بهای بسیار پایین بە تصاحب با سند علی انصاری درآمد.

علی انصاری زمینهای جادە ساوە را با در نظر گرفتن سهم برادران لاریجانی با ایجاد یک شهرک صنعتی، قطعە قطعە کردە و بە افرادی کە در بازار مبل مغازە داشتند و می خواستند کارگاه مبل سازی داشتە باشند، فروخت. آقای انصاری بە واسطەی میلیاردها تومان پولی کە از این طریق بدست آورد با توصیەی بیت رهبری، در صف حامیان دورە اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قرار گرفت و با پرداخت رشوە یک میلیارد و دویست میلیون تومانی ( دورە اول ریاست جمهوری احمدی نژاد) بە مهرداد بذرپاش مسئول ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، بە رئیس جمهور مورد تأیید بیت رهبری نزدیک شد. از آنجا بە بعد علی انصاری کە از طریق بیت رهبری بە ثروت نجومی دست یافت، اینبار جویای شهرت شد و با رشوە میلیاردی بە علی سعیدلو در معاونت اجرایی محمود احمدی نژاد، ابتدا بە عضویت هیأت رئیسەی فدراسیون دوچرخە سواری درآمد. یکماه بعد آقای سعیدلو با سرمایە 200 میلیارد تومانی علی انصاری، بدون هیچگونە رسومات قانونی ثبت مجوز بانک تات را برای او صادر کرد. پس از راە اندازی بانک تات بسرعت بورس بانک بە فروش گذاشتە شد. در این میان سهم سە درصدی بە فدراسیون فوتبال دادە شد.

بانک تات ٥٠ شعبە در سراسر کشور دایر کرد، از جملە در مشهد تا از این طریق بە آستان قدس رضوی هم نزدیک باشد. شعبەهای بانک تات در بهترین مناطق تهران راه اندازی شد و هرجا با مشکل قانونی مواجە شدند، تلفن حاج آقا انصاری از بیت رهبری مشکلات را از سر راه برداشت. در همان زمان کیهان حسین شریعتمداری کە از پشت پردە آقای انصاری خبر نداشت، علیە علی انصاری مطالبی نوشت کە چرا یک مدرسە آثار باستانی در مرکز پایتخت را تخریب و بجای آن آپارتمان میسازد. ولی بسیار زود تلفن بیت رهبری، حسین شریعتمداری را وادار بە سکوت مطلق کرد.

آواتودی: برملاکردن لایەای از پروندە مافیای فساد رهبری کە از چشم تحریمهای هوشمند آمریکا بدور ماندە

 

کار بە جایی رسید کە حسن روحانی رئیس جمهوری جدید کە ابتدا تلاش کرد بر خلاف رویە قبلی حرکت کند، بانک تات را تحت فشار گذاشت کە چگونە بدون مجوز قانونی احداث شدە است؟! ولی بیت رهبری وارد عمل شد و اجازە انحلال بانک را نداد و تنها اجازە داد، تات با چند موسسە مالی ادغام شود و بانک جدیدی بنام بانک آیندە احداث شود. بانکی کە ٥١ درصد آن سهم علی انصاری است. اکنون تمامی فعالیتهای بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه از پولشویی گرفتە تا سرمایە گذاریهای فراقانونی ، بی سر و صدا توسط بانک آیندە انجام می شود. مسألەای کە باید مورد توجە وزارت خزانەداری آمریکا قرار گیرد.

محمد انصاری برادر کوچکتر علی انصاری کە دارالقرآن راە انداختە است

محمد انصاری برادر کوچکتر علی انصاری کە دارالقرآن راە انداختە است.

جدا از این علی انصاری صاحب دهها شرکت از جملە بزرگترین پروژە خاورمیانە، بنام البرز تات در غربی ترین نقطە تهران است کە زیربنای آن یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع است. پروژەای کە زمین آن در کنار دریاچە منطقە ٢٢ تهران واقع شدە و علی انصاری از طریق بیت رهبری آنرا تصاحب کرد. مکانی کە منطقە گردشگری محسوب می شود و بواسطە دریاچە منطقە ٢٢، مجوز احداث مجتمع تجاری در آنجا بە هیچ فردی دادە نشدە.

آواتودی: برملاکردن لایەای از پروندە مافیای فساد رهبری کە از چشم تحریمهای هوشمند آمریکا بدور ماندە

علی انصاری کە بە یمن حمایت فراقانونی رهبری نظام در مافیای ثروت سپاه و بیت رهبری جایگاه ویژەای دارد، فردی است کە لیسانس خود را با پول خریدە و هیچگونە مدرک تحصیلی حقیقی ندارد. درحالیکە میلیونها جوان تحصیلکردە ایرانی بیکار هستند.

علی انصاری اقامت کانادا را گرفتە و از کانادا هم املاک قابل توجهی را خریداری کردە کە لازم است مورد توجە نهادهای تحریم کنندە ایران در آمریکا قرار بگیرد.