رفتن به محتوای اصلی

آنتونی بلینکن: جمهوری اسلامی چند هفتە تا دستیابی بە سلاح اتمی فاصلە دارد

آنتونی بلینکن: جمهوری اسلامی چند هفتە تا دستیابی بە سلاح اتمی فاصلە دارد
posted onMay 7, 2021
noدیدگاه

وزیر خارجە آمریکا در نخستین مصاحبە تلویزیونی خود اعلام کرد:"اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات آنها را بە چندقدمی سلاح هستەای نزدیک کردە است."

بلینکن با اشارە بە آغاز غنی‌سازی در سطح بالا توسط جمهوری اسلامی، تاکید کرد کە این اقدام، راهی پیش روی آمریکا برای بازگشت بە برجام باقی نگذاشتە است.

بلینکن در کنفرانس خبری ضمن تاکید بر ارادە دولت بایدن برای بازگشت بە توافق هستەای موسوم بە "برجام" تصریح کرد "ایران" باید نقض تعهدات را متوقف کند.

این در حالی است کە مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردەاند کە آنها هیچ پیش‌شرطی را برای بازگشت و احیای کامل برجام نخواهند پذیرفت.

با توجە بە اظهارات بلینکن، بە نظر می‌رسد ایالات متحدە، افزایش غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی را بە عنوان "نقض تعهدات هستەای" در نظر می‌گیرد و اما در طرف دیگر، جمهوری اسلامی این اقدام را "کاهش تعهدات و منطبق با توافق پیشین" قلمداد می‌کند.