رفتن به محتوای اصلی

آخرین نفسهای پارس جنوبی !

چین هم بە جمهوری اسلامی نە گفت
چین هم بە جمهوری اسلامی نە گفت
posted onDecember 12, 2018
noدیدگاه

چین اعلام کرد بخاطر ایران روابط خود با آمریکا را خدشە دار نخواهد کرد.

آمریکا سرمایە گذاری شرکت ملی نفت چین در ایران را بە حالت تعلیق درآورد. بە گزارش رویترز شرکت ملی نفت چین (CNPC) پس از شدیدتر شدن تحریمهای آمریکا، سرمایەگذاری در میدان گازی پارس جنوبی را بە حالت تعلیق درآورد. این تصمیم چین پس ازآنستکە مقامات پکن و واشنگتن در دیدارهای اخیر خود بر کاهش تنشها میان دو کشور بە توافق رسیدند.

یک منبع موثق کە نخواست نامش فاش بشود بە رویترز گفت: از دیدگاە چین، رابطە با آمریکا از هر چیز دیگری برای پکن مهم تر است. همانطور کە گفتگوهای آمریکا و چین برای افزایش مبادلات تجاری در حال برگزاریست، CNPC بعنوان شرکتی دولتی از هر عملی کە بە رابطە پکن و واشنگتن لطمە بزند دوری خواهد کرد.

میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است. بنظر میرسد تعلیق سرمایە گذاری چین در این پروژە جمهوری اسلامی را با تنش بی سابقەای مواجە میکند، بطوری کە احتمال توقف کامل پروژە، بخصوص پس از شدیدتر شدن تحریمهای نفتی آمریکا دور از انتظار نیست.

 پس از خروج آمریکا از توافق هستەای ایران و کشورهای ١+٥ موسوم بە برجام و وضع تحریمهای نفتی و اقتصادی، جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی  بی سابقەای مواجە شدە است. شرکتهای خارجی ایران را ترک کردند و هر روز بە شرکتهای داخلی ورشکستە افزودە میشود.