رفتن به محتوای اصلی

بخاطر حفظ قاآنی جان همە را بە خطر انداختند

بخاطر حفظ قاآنی جان همە را بە خطر انداختند
posted onJuly 24, 2020
noدیدگاه

طبق گزارش منابع آواتودی ٢٧ تن از فرماندهان و کادر اصلی سپاه بە همراە پاسدار قاآنی فرماندە سپاه قدس در قسمت بیزنس کلاس پرواز شمارە ١١٥٢ ایر باس ماهان کە تعدادی از اعضای تاجر خانوادەهایشان نیز با آنها بودند در حال رفتن بە لبنان برای دیدار با حسن نصراللە رهبر حزب الله لبنان بودند.

با لو رفتن اسماعیل قاآنی و فرماندهان سپاه در این پرواز هواپیما پس از فرود کوتاه و پیادە کردن تعدادی از مسافران در راه بازگشت بە تهران است. 

آمریکا نباید بە پادرمیانی سویس برای جلوگیری از فرود هواپیمای حامل فرماندە سپاه قدس و دیگر فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران منصرف شود.

این هواپیما اگر حامل فرماندە سپاه قدس نبود بەرغم جواب مثبت بە اخطار فرود توسط جنگندەهای آمریکایی بە ناگاه ارتفاع خود را در عملی بسیار خطرناک بسیار پایین نمیاورد تا از دست جنگندەهای آمریکایی فرار کند. همه سرنشینان جزو خانوادەهای فرماندهان سپاه هستند کە بخاطر حفظ قاآنی جان همە را بە خطر انداختند.