بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

تبعیض سیستماتیک پالایشگاە نفت ستارە خلیج فارس علیە کارکنان 

تبعیض سیستماتیک پالایشگاە نفت ستارە خلیج فارس علیە کارکنان 
posted onJanuary 29, 2021
noبۆچوون

آواتودی بندر عباس: پالایشگاە نفت ستارە خلیج فارس حقوق سرپرستان و مدیران را ٣٠ درصد افزایش دادە است اما مشکل بیش از ٥٠٠ تن از کارکنان کە هنوز فاقد عنوان شغلی هستند را حل نمی کند.

منابع آواتودی در این پالایشگاە می گویند پس از اعتراض کارکنان بە عدم حل مشکل شغلی آنها و افزایش حقوق مدیران، محمد علی دادور، مدیر عامل پالایشگاە تمام سرپرست ها را احضار و بە آنها گفتە است کە این خبر را تکذیب کنند. دادور بە تمام سرپرست ها گفتە است: این خبر نباید تحت هیچ عنوانی بە تهران برسد.   

همچنین برای جلوگیری از اعتراض بیشتر کارکنان فاقد سمت شغلی، دادور با پیشنهاد، زیگلری مدیر سایت قرار است عناوین شغلی را (نە بر مبنای قوانین وزارت نفت، بلکە بر اساس قوانین من درآوردی) بە این کارکنان بدهند کە حقوق و مزایای آنها کاهش پیدا می کند.  

بە گفتە این منابع برای بیشتر این کارکنان سمت های تکنسین درجە ١، ٢ و ٣ در نظر گرفتەاند. زیگلری و دادور کارکنان را تهدید کردەاند کە هرکسی اعتراض کند اخراج می شود.