رفتن به محتوای اصلی

 اسنادی کە نظام را بە لرزە در می آورد!

 اسنادی کە نظام را بە لرزە در می آورد!
posted onJanuary 27, 2019
noدیدگاه

 

 اسناد سری دکتر تورج اسماعیلی مشاور ارشد سایبری شورای عالی امنیت ملی و عضو ارشد سازمان پدافند سایبری و موشکی باعث شدە جمهوری اسلامی دست بە تغییرات شتابزدە بزند.اسناد دکتر اسماعیلی ساز و کارهای سایبری جمهوری اسلامی را بطور کلی شامل می شود.

 آواتودی برای نخستین بار خبر فرار دکتر تورج اسماعیلی  از کشور و تحت تعقیب قرار گرفتن توسط عوامل جمهوری اسلامی در استانبول ترکیە و سپس فرار او بە کنسولگری یک کشور غربی را منتشر کرد.

آواتودی از همە مدیران و عوامل سایبری جمهوری اسلامی دعوت میکند برای خدمت بە پیروزی انقلاب آزادی مردم ایران با خارج کشور تماس بگیرند.

دکتر تورج اسماعیلی یکی از طراحان و آنالیستهای اصلی سازمان پدافند جمھوری اسلامی و مشاور سایبری شورای عالی امنیت ملی نظام، با اسناد سری قابل توجھی از کشورخارج و به ترکیه گریختە است.

بنا بە گزارش رسیدە بە آواتودی: سه شنبه شب محل سکونت موقت دکتر اسماعیلی در استانبول شناسایی و مورد یورش نیروهای اعزامی واجا و میت ترکیه قرار گرفت، ولی با اقدام بە موقع، وی موفق به فرار و مراجعه به کنسولگری یک کشور غربی در استانبول شد.