رفتن به محتوای اصلی

پروژە امیر تتلو در اطلاعات سپاه

پروژە امیر تتلو در اطلاعات سپاه
posted onNovember 4, 2018
noدیدگاه

امیر تتلو خوانندە مورد توجە نسل جوان، زمانیکە از ایران خارج شد، گزارشی بە آواتودی رسید مبنی بر اینکە توسط اطلاعات سپاه برای ماموریت برون مرزی از کشور خارج شدە است. برای صحت این گزارش سعی کردیم با آقای تتلو زمانیکە با مائدە هژبری در ترکیە بود، تماس بگیریم ولی پاسخ نداد.

طبق گزارش رسیدە بە آواتودی، اطلاعات سپاه پاسداران امیر تتلو را برای ماموریت برون مرزی بە خارج از کشور فرستادە است. نخستین ماموریت این هنرمند اصولگرا، تخریب زنان در ایران و سپس اتھام زنی بە براندازان جمھوری اسلامی است.

در گزارش عملکرد ماهیانە اطلاعات سپاه تهران، زنان بعنوان خطر بالفعل پایتخت علیە ارزشهای نظام معرفی شدەاند. از اینرو جمهوری اسلامی پروژەای را علیە نقش آفرینی زنان در جامعە شروع کردە کە امیر تتلو با توهینهای برنامەریزی و دیکتە شدە آنرا کلید زدە است. 

برای موفقیت پروژە امیر تتلو، رسانە بریتانیا کە از طریق دستگاه اطلاعاتی MI6 بطور نرم و حرفەای در راستای مشروعیت بخشی بە مهرەهای خارج از کشور حکومت تلاش می کند، گفتگویی اختصاصی با امیر تتلو را پخش کرد تا بە افکار عمومی ایران این پیام را بدهد کە این خوانندە ظاھرا فراری، فردی است مستقل و دیگر وابستە بە اصولگرایان نیست.