رفتن به محتوای اصلی

سپاه بطور جدی درصدد ایجاد جنگ

سپاه بطور جدی درصدد ایجاد جنگ
posted onOctober 3, 2018
noدیدگاه

بنابە گزارشهای رسیدە بە آواتودی سپاه پاسداران نیرو و تجهیزات نظامی سنگین قابل توجهی را بە مرزهای کردستان منتقل کردە است. در ٤٨ ساعت گذشتە علاوە بر توپ، تانک و تجهیزات نظامی قابل توجە در سنندج، موشکهای کوتاە برد و میانبرد را جابجا کردەاند.

این نقل و انتقالات غیر معمول نیرو و تجهیزات بە مرزهای غرب ایران، همزمان با فراخواندن بازنشستەهای زیر شصت سال سپاه و ارتش بە خدمت بیانگر آنستکە سپاه پاسداران بطور جدی مس کوشد سناریوی ایجاد جنگ برای بقای نظام را عملی سازد.

سپاه بطور جدی درصدد ایجاد جنگ