رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

سپاه بطور جدی درصدد ایجاد جنگ

سپاه بطور جدی درصدد ایجاد جنگ
posted onOctober 3, 2018
noدیدگاه

بنابە گزارشهای رسیدە بە آواتودی سپاه پاسداران نیرو و تجهیزات نظامی سنگین قابل توجهی را بە مرزهای کردستان منتقل کردە است. در ٤٨ ساعت گذشتە علاوە بر توپ، تانک و تجهیزات نظامی قابل توجە در سنندج، موشکهای کوتاە برد و میانبرد را جابجا کردەاند.

این نقل و انتقالات غیر معمول نیرو و تجهیزات بە مرزهای غرب ایران، همزمان با فراخواندن بازنشستەهای زیر شصت سال سپاه و ارتش بە خدمت بیانگر آنستکە سپاه پاسداران بطور جدی مس کوشد سناریوی ایجاد جنگ برای بقای نظام را عملی سازد.

سپاه بطور جدی درصدد ایجاد جنگ